ULTIMELE ŞTIRI

ADMITERE LICENȚĂ INFORMATICĂ: 06-26 septembrie 2019 [detalii]

ADMITERE MASTER INFORMATICĂ: 06-26 septembrie 2019 [detalii]

Planificarea sesiunii de reexaminări anul II [descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Trafic:

Vizitator:

Admitere 2019

I. CALENDARUL DE CONCURS

Concursul de admitere pentru anul universitar 2019/2020 se va desfăşura în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată după următorul calendar:

Perioada de înscriere: 06-26 septembrie 2019
Concurs şi Afişarea rezultatelor: 27 septembrie 2019 ora 10
Depunere contestații: 27 septembrie 2019, la secretariatul facultății.
Afişarea rezultatelor finale (inclusiv contestații): 27 septembrie 2019
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 27-30 septembrie 2019. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Detalii: Admitere 2019

Citiţi şi: Admitere 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Înmatriculare pentru continuarea studiilor 2019

Înmatricularea în vederea continuării studiilor la specializarea Informatică se referă la studenţii care au parcurs total sau parţial un program de studii autorizat sau acreditat şi doresc continuarea studiilor în vederea finalizării acestora.

În vederea înmatriculării, candidatul urmează a se înscrie la examenul de admitere completând suplimentar o cerere de recunoaştere a creditelor la care se ataşează actele doveditoare ale perioadei de studii efectuate (foaie matricolă parţială, situaţie şcolară parţială etc.), în perioada 06-26.09.2019, urmând ca în 27.09.2019 să se încheie procedura de echivalare a studiilor şi eventual departajarea candidaţilor, dacă numărul acestora depăşeşte capacitatea de şcolarizare.

Studenţi 2018/2019

În anul universitar 2018/2019, la specializarea Informatică, se regăsesc studenţi admişi începând cu anul universitar 2016/2017:

 • anul II - tutor: conf.univ.dr. Alin Daniel Munteanu
 • anul III - tutor: lect.univ.drd. Lucian Valentin Ciorba
Absolvenţi

Absolvenţii facultăţii noastre provin din următoarele promoţii:

2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 (3 ani), 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

Reglementări legale

Puteţi descărca din lista de mai jos prevederi legale care reglementează activitatea din facultate:

 • Regulament privind organizarea admiterii: 2017/2018
 • Regulament privind activitatea profesională a studenţilor: 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Regulament privind taxele de studii: 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016
 • Regulament de acordare a facilităţilor privind taxele anuale de şcolarizare: 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Regulament privind finalizarea studiilor: 2017/2018 | 2016/2017
 • Structura anului universitar 2018/2019
  Activitate didactică:
  -semestrul I: 01.10.2018 - 23.12.2018 şi 07.01.2019 - 20.01.2019
  -semestrul II: 18.02.2019 - 26.05.2019 (din care, pentru anii terminali: 13.05.2019 - 26.05.2019 Elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie)
  Sesiuni de examene:
  -sesiune de examene de iarnă: 21.01.2019 - 10.02.2019
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de iarnă: 18.02.2019 - 24.02.2019
  -sesiune de examene de vară: 27.05.2019 - 23.06.2019 (pentru anii terminali: 27.05.2019 - 16.06.2016)
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de vară: 24.06.2019 - 30.06.2019 (pentru anii terminali: 17.06.2019 - 23.06.2019)
  -sesiune de reexaminări: 02.09.2019 - 15.09.2019 (pentru anii terminali: 24.06.2019 - 30.06.2019)
  Examene de licenţă/disertaţie:
  -sesiunea de iarnă aferentă licenţei/disertaţiei 2018: 04.02.2019 - 10.02.2019
  -sesiune de vară 2017: 01.07.2019 - 14.07.2019
  Vacanţe:
  -vacanţa de iarnă: 24.12.2018 - 06.01.2019
  -vacanţă intersemestrială: 11.02.2019 - 17.02.2019
  -vacanţă de vară: 01.07.2019 - 01.09.2019

  Detalii: Structura anului universitar 2018/2019
  Citiţi şi: Structura anului universitar 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

  Plan de învăţământ 2018/2019

  Planul de învăţământ pentru anul universitar 2018/2019 este disponibil după cum urmează:

 • Plan de învăţământ al programului de studii universitare de licenţă Informatică 2018/2019: descarcă
 • Detalii despre disciplinele din Planul de învăţământ urmează

 • Orar 2018/2019
  Examene 2018/2019
  • Planificarea sesiunii de reexaminări anul II [descarcă]
  • Planificarea sesiunii de reexaminări anul III [descarcă]
  • Planificarea sesiunii de restanțe de iarnă 18.02 - 24.02.2019 [descarcă]
  • Planificarea sesiunii de iarnă 14.01 - 08.02.2019 [descarcă]
  • Planificarea recuperărilor [descarcă]
  Licenţă - 09-10 IULIE 2019

  METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR

  I. DISPOZIŢII GENERALE

  1.1. Examenele de finalizare a studiilor la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată (FCIA) a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara (UTT) se desfăşoară potrivit criteriilor generale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (OMENCS 6125/2016 modificat prin OMEN 5643/2017) şi reglementărilor proprii ale universităţii (Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara).

  1.2. Finalizarea studiilor universitare de licenţă la FCIA se realizează prin examen de licenţă, care are două componente de bază, cu notare distinctă:
  a. evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (5 credite) - scris;
  Scala de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu reprezintă reluarea integrală a examenelor susţinute pe parcursul anilor de studii. Scopul acestei componente a examenului de licenţă este acela de a aprecia în ce măsură absolvenţii şi-au însuşit cunoştinţele teoretice primite în procesul instructiv, precum şi modul de aplicare în practică a acestora.
  b. prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (5 credite) - oral.
  Scopul lucrării de licenţă este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

  1.3. Finalizarea studiilor universitare de master la FCIA se realizează prin examen de disertaţie, care constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie - oral, prin care se evaluează cunoştinţele fundamentale şi de specialitate ale masteranzilor (10 credite).
  Scopul lucrării de disertaţie este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

  Citiţi şi: Licenţă iul 2019 | sep 2018 | iul 2018 | sep 2017 | iul 2017 | sep 2016 | feb 2016 | sep 2015 | iul 2015 | feb 2015 | sep 2014 | iul 2014 | feb 2014 | sep 2013 | iul 2013 | feb 2013 | feb 2012

  Taxe 2018/2019

  Taxa anuală este de 2.800 lei şi se achită esalonat, în patru perioade, după cum urmează:

  • Rata I, 1400 de lei, în perioada 24.09.2018 - 17.10.2018
  • Rata II, 500 de lei, în perioada 19.11.2018 - 11.01.2019
  • Rata III, 500 de lei, în perioada 18.02.2019 - 19.03.2019
  • Rata IV, 400 de lei, în perioada 16.04.2019 - 17.05.2019

  Taxa de şcolarizare pentru studenţii aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII: 25% din taxa anuală de studiu (25% x 2800 = 700 lei). Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 17.10.2018 inclusiv.

  Taxa pentru recontractare materie nepromovată în anul contractat: după formula (taxă anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 17.10.2018 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 19.03.2019 inclusiv.

  Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".

  Pentru depãşirea perioadei de platã a oricăreia din taxele de mai sus, se percep penalizãri de 1% pe zi, pânã la 25% din suma datoratã.

  Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei, dacă plata se realizează în perioada 24.09.2018 - 17.10.2018.

  Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii sau, pentru taxele de şcolarizare şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
  Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
  RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
  Cod Fiscal 2803804

  Citiţi şi: Regulament Taxe 2018/2019
  Citiţi şi: Hotărârea Senatului 220/6/29.05.2019 de modificare a taxelor de finalizare studii

  Cerc studenţesc

  În facultate funcţionează "Cercul studenţesc pentru dezvoltarea materialelor educaţionale folosind GeoGebra", înfiinţat în anul 2009 şi coordonat de către colega noastră Alexandra Emilia Fortiş. Acesta realizează prezentări GeoGebra, workshop-uri cu ocazia conferinţelor şi simpozioanelor ştiinţifice, iar studenţii participanţi pot realiza lucrări de licenţă sau disertaţie cu tematică specifică.

  Facilităţi

  Despre facilităţile de care pot beneficia studenţii facultăţii puteţi obţine aici detalii.

  Oferte locuri de muncă

  Prin intermediul parteneriatului pe care Universitatea "Tibiscus" din Timişoara în derulează cu Compania Ladoburn Europe LTD din Cipru, care implementează în Romania platforma JOOBLE, iată câteva oferte de locuri de muncă:

 • Job-uri part time
 • Oferte în Timişoara

 • Burse ERASMUS

  Despre participarea studenţilor şi cadrelor didactice ale facultăţii la burse ERASMUS în străinătate.

  Cazare şi servirea mesei

  Despre posibilităţile de cazare şi de servire a mesei oferite de universitate - vezi detalii.

  Servicii medicale

  Despre serviciile medicale oferite de universitate - vezi detalii.

  Licenţe Microsoft în cadrul programului MICROSOFT IMAGINE

  Incepând din semestrul al II-lea al anului universitar 2009/2010, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată este participantă la iniţiativa pentru educaţie iniţiată de Compania Microsoft, numită la început MSDN Academic Alliance, apoi DreamSpark iar din anul 2016 MICROSOFT IMAGINE.

  MICROSOFT IMAGINE este un program de acces la tehnologie, adresat instituţiilor de învăţământ sau organizaţiilor ce sprijină, în relaţie cu aceste instituţii de învăţământ, accesul gratuit al elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice la tehnologie şi la educaţie de specialitate.

  Studenţii Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată sunt rugaţi să contacteze administratorul programului MICROSOFT IMAGINE, Lect.univ.dr. Alexandra Fortiş, în vederea semnării acordului de licenţiere şi a obţinerii informaţiilor legate de modaliatatea de înregistrare în acest program.