Exmatriculări 2021-2022
decizie | listă studenți
Completare HC taxe scolarizare 2021-2022
Act aditional nr. 1/10.09.2021 Vezi
Rezultate ADMITERE 2021
Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea septembrie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Licență, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Master, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Web design:
FCIA

Administrare web:
Florentina Pintea

Despre site


Admitere 2021

Concursul de admitere pentru anul universitar 2021/2022 se va desfăşura în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată după următorul calendar:


Sesiunea I:
Perioada de înscriere: 01-29 iulie 2021
Concurs şi afişarea rezultatelor: 30 iulie 2021
Depunere contestații: 30 iulie 2021, la secretariatul facultății
Afişarea rezultatelor finale după contestații: 30 iulie 2021
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 29-30 iulie 2021, conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2021/2022. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

TESTUL GRILĂ PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE MASTERAT VA AVEA LOC ÎN DATA DE 30.07.2021 ORA 10.00 (poate fi si online)


Conform Metodologiei de admitere, în cazul în care nu se achită taxa de confirmare sau dosarele sunt incomplete, candidații nu sunt considerați admiși, iar locurile vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2021

Sesiunea II (pentru locurile rămase vacante):
Perioada de înscriere: 01-22 septembrie 2021
Concurs şi afişarea rezultatelor: 23 septembrie 2021
Depunere contestații: 23 septembrie 2021, la secretariatul facultății
Afişarea rezultatelor finale după contestații: 23 septembrie 2021

Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare, conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2021/2022. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2021/2022 prima rata din taxa anuală trebuie achitată până la data de 24.09.2021, după care se percep penalități.
Candidații admiși sunt rugați să achite taxa de confirmare până în 23 septembrie, între orele 10-15 la casieria Universității, strada Lascăr Catargiu, nr 6 sau în cont:
Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
Cod Fiscal 2803804

Conform Metodologiei de admitere, în cazul în care nu se achită taxa de confirmare sau dosarele sunt incomplete, candidații nu sunt considerați admiși.
TESTUL GRILĂ PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE MASTERAT VA AVEA LOC ÎN DATA DE 23.09.2021 ORA 11.00


II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢIILOR ŞI ACTELE NECESARE

Perioada de înscriere şi cea de afişare a rezultatelor este prezentată la punctul I.

Pentru înscriere la concursul de admitere la studii universitare de masterat, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:
• Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original. Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original şi fotocopie şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate. Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în original şi fotocopie;
• Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original;
• Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în original şi fotocopie;
• Certificatul de naştere, în original şi fotocopie;
• Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original şi fotocopie;
• Trei fotografii tip buletin de identitate;
• Dosar plic;
• Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de master, la care se ataşează:
* Diplomă de master sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi fotocopie;
* Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de master, în original şi fotocopie;
* chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii.
• Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de master în domeniu, la care se ataşează:
* Foaia matricolă parţială, în original;
* chitanţa de achitare a taxei de de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii.
Toate documentele de mai sus, care sunt solicitate în original şi fotocopie, vor fi certificate “conform cu originalul” de către secretariatul facultăţii/cadrul didactic planificat la înscrierea la concursul de admitere, prin înscrierea numelui şi prenumelui, semnătură şi aplicarea ştampilei “conform cu originalul” pe fotocopie. După efectuarea acestor operaţii, documentele originale se restituie candidatului.
Documentele care necesită certificarea “conform cu originalul” sunt acceptate şi în formă legalizată notarial, caz în care documentul original nu mai trebuie prezentat.

Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată îşi organizează activitatea astfel încât să fie asigurată egalitatea în şanse a persoanelor cu handicap privind admiterea şi participarea la studii, astfel:
• Asigură participarea la admitere şi la toate activităţile a persoanelor cu handicap, alături de candidaţii respectiv studenţii fără handicap;
• Asigură sprijin logistic continuu pentru persoanele cu dizabilităţi, constând în materiale auxiliare, echipamente, curriculă adaptată, după caz;
• Asigură sau permite prezenţa profesorilor de sprijin sau permite prezenţa însoţitorilor, la activităţi, după caz.

III. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Admiterea la studii universitare de masterat se face prin concurs. Concursul de admitere constă în verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu Informatică, prinr-o probă scrisă (test grilă), conform tematicii prezentate în Anexa 1. Media examenului de admitere este media aritmetica dintre nota obţinută la testul grilă şi media generală la examenul de licenţă. Admiterea la studii se face în ordinea descrescătoare a mediilor examenului de admitere, în limita cifrei de şcolarizare a programului de studii de master. Media generală minimă de admitere pentru studiile universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

În cazul în care candidaţii de pe ultimul loc au medii egale la examenul de admitere, pentru ca numărul candidaţilor declaraţi admişi să nu depăşească cifra de şcolarizare alocată, departajarea se va face funcţie de media probei teoretice din cadrul examenului de licenţă.

Candidaţii care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din domeniul Informatică sau dintr-un domeniu înrudit, care au depus la dosarul de admitere o cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, însoţită de documentele indicate la cap. II, vor fi admişi într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaştere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

IV. STABILIREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI

În vederea organizării şi desfăşurării concursului de admitere se constituie o comisie numită de către decanul facultăţii şi aprobată de Senatul universitar, care răspunde de aplicarea corectă a regulamentului universităţii şi a reglementărilor proprii stabilite pentru concurs.

Comisia de admitere efectuează prelucrarea pe calculator a datelor, stabileşte rezultatele concursului, le trimite spre validare Comisiei Centrale a Universităţii apoi le afişează la avizier şi pe site-ul facultăţii.

Documentele finale care se predau Comisiei Centrale se întocmesc astfel:
1. Tabel nominal cu rezultatele concursului de admitere cuprinzând toti candidaţii în ordine alfabetică;
2. Lista candidaţilor admişi (se afişează în ordinea mediilor);
3. Lista candidaţilor respinşi (se afişează în ordinea alfabetică).

Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare, în perioada 27–30.09.2019. Neachitarea taxei de înmatriculare în termenul stabilit duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

V. CONTESTAŢII

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie scrisă la secretariatul facultăţii în ziua afişării. Comisia de admitere pe facultate va rezolva contestaţiile în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere şi va înainta Comisiei Centrale situaţia cu rezultatele contestaţiilor. Comisia Centrală dispune, după validare, afişarea rezultatelor contestaţiilor.

VI. DISPOZIŢII GENERALE

Admiterea se face pe separat pe programele de studii anunţate mai sus.

Actele candidaţilor respinşi se restituie acestora la cerere, în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind organizarea admiterii în cadrul Universităţii „Tibiscus”.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Orice informaţii privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se obţin la secretariatul facultăţii.

Anexa 1: Test grilă – probă de concurs pentru admiterea la studii universitare de master

Tematică:
1) Arhitectura sistemelor de calcul (2 întrebări)
Compunerea unui sistem de calcul.Unitatea centrală. Memoria. Dispozitive periferice.
2) Fundamentele programării (2 întrebări)
Algoritmi. Structuri fundamentale. Iterativitate. Recursivitate.
3) Sisteme de operare (2 întrebări)
Windows: structură, componente, directoare și fișiere, gestiunea memoriei, gestiunea proceselor.
4) Reţele de calculatoare (2 întrebări)
Arhitecturi de rețea. Standardul ISO/OSI. Protocoale IP și IPv. Rutarea în rețea.
5) Internet şi pagini web (2 întrebări)
Internet: adresare, navigare, poșta electronică.
Pagini web: structura documentelor HTML, crearea paginilor web, formatarea paginilor web.

Bibliografie:
1) Arhitectura sistemelor de calcul:
* https://fmidragos.files.wordpress.com/
* http://webhost.uoradea.ro/
* http://andrei.clubcisco.ro/
2) Fundamentele programării:
* http://programare.ase.ro
* http://andrei.clubcisco.ro/
3) Sisteme de operare:
* http://carment.ase.ro/so/
* http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/
4) Reţele de calculatoare:
* http://andrei.clubcisco.ro/
* http://andrei.clubcisco.ro/
5) Internet şi pagini web:
* http://www.ecomunitate.ro/
* http://inf.ucv.ro/

Detalii: Admitere 2020

Citiţi şi Admitere 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Masteranzi

În anul universitar 2020/2021, în domeniul Informatică, se regăsesc masteranzii admişi începând cu anul universitar 2019/2020.

 • Administrarea Sistemelor Distribuite: anul I.
 • Administrarea Sistemelor Distribuite: anul II.
 • Absolvenţi

  Absolvenţii facultăţii noastre provin din următoarele promoţii:

  Administrarea sistemelor distribuite: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

  Web-design: 2019, 2018, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

  Web Design pentru e-Society: 2010

  Reglementări legale

  Puteţi descărca din lista de mai jos prevederi legale care reglementează activitatea din facultate:

 • Regulament privind organizarea admiterii:
        2019/2020 | 2017/2018
 • Metodologie privind organizarea admiterii:
        2020/2021 | 2019/2020
 • Regulament privind activitatea profesională a studenţilor:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Regulament privind taxele de studii:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016
 • Regulament de acordare a facilităţilor privind taxele anuale de şcolarizare:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Metodologie privind finalizarea studiilor:
        2020/2021 |
 • Structura anului universitar 2020/2021
  Activitate didactică:
  -semestrul I: 05.10.2020 - 19.12.2020 şi 04.01.2021 - 24.01.2021
  -semestrul II: 22.02.2021 - 30.04.2021 și 10.05.2021 - 06.06.2021 (din care, pentru anii terminali: 23.05.2021 - 06.06.2021 Elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie)
  Sesiuni de examene:
  -sesiune de examene de iarnă: 25.01.2021 - 14.02.2021
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de iarnă: 22.02.2021 - 28.02.2021
  -sesiune de examene de vară: 07.06.2021 - 27.06.2021
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de vară: 28.06.2021 - 04.07.2021
  -sesiune de reexaminări: 01.09.2021 - 15.09.2021 (pentru anii terminali: 05.07.2021 - 11.07.2021)
  Examene de licenţă/disertaţie:
  -sesiunea de iarnă aferentă licenţei/disertaţiei 2021: 01.02.2021 - 07.02.2021
  -sesiune de vară (disertatie) 2021: 14.07.2021 - 27.07.2021
  Vacanţe:
  -vacanţa de iarnă: 20.12.2020 - 03.01.2021
  -vacanţă intersemestrială: 15.02.2021 - 21.02.2021
  -vacanţă: 01.05.2021 - 09.05.2021
  -vacanţă de vară: 05.07.2021 - 31.08.2021

  Detalii: Structura anului universitar 2020/2021

  Citiţi şi: Structura anului universitar 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

  Planul de învăţământ 2020/2021

  Planul de învăţământ pentru anul universitar 2020/2021 este disponibil după cum urmează:

 • Plan de învăţământ al programului de studii universitare de master Administrarea Sistemelor Distribuite 2020/2021: descarcă

 • Detalii despre disciplinele din Planul de învăţământ urmează

 • Orar 2020/2021
  Examene 2020/2021
  • Planificarea sesiunii de vară (07.06 - 27.06.2021) [descarcă]
  • Planificarea sesiunii de restanțe (28.06 - 04.07.2021) [descarcă]
  Disertaţie - IULIE 2021
  Programare prezentare masteranzi la examenul de disertație - 16 iulie 2021
  Vezi

  METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR

  I. DISPOZIŢII GENERALE

  1.1. Examenele de finalizare a studiilor la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată (FCIA) a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara (UTT) se desfăşoară potrivit criteriilor generale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (OMENCS 6125/2016 modificat prin OMEN 5643/2017) şi reglementărilor proprii ale universităţii (Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara).

  1.2. Finalizarea studiilor universitare de licenţă la FCIA se realizează prin examen de licenţă, care are două componente de bază, cu notare distinctă:
  a. evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (5 credite) - scris;
  Scala de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu reprezintă reluarea integrală a examenelor susţinute pe parcursul anilor de studii. Scopul acestei componente a examenului de licenţă este acela de a aprecia în ce măsură absolvenţii şi-au însuşit cunoştinţele teoretice primite în procesul instructiv, precum şi modul de aplicare în practică a acestora.
  b. prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (5 credite) - oral.
  Scopul lucrării de licenţă este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

  1.3. Finalizarea studiilor universitare de master la FCIA se realizează prin examen de disertaţie, care constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie - oral, prin care se evaluează cunoştinţele fundamentale şi de specialitate ale masteranzilor (10 credite).
  Scopul lucrării de disertaţie este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

  Citiţi şi: Disertatie iul.2020 | iul.2019 | sep.2018 | iul.2018 | sep.2017 | iul.2017 | sep.2016 | iul.2016 | sep.2015 | iul.2015 | feb.2014 | iul.2013 | feb.2013

  Taxe 2021/2022

  Taxa anuală este de 3.800 lei şi se achită în trei perioade, după cum urmează:

  • Rata I, 1900 de lei, Până la data de 15.10.2021
  • Rata II, 950 de lei, Până la data de 03.12.2021
  • Rata III, 950 de lei, Până la data de 18.03.2022

  Taxa de şcolarizare pentru studenţii aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII: 25% din taxa anuală de studiu (25% x 3800 = 950 lei). Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 30.10.2021 inclusiv.

  Taxa pentru recontractare materie nepromovată în anul contractat: după formula (taxă anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 15.10.2021 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 18.03.2022 inclusiv.

  Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".

  Pentru depãşirea perioadei de platã a oricăreia din taxele de mai sus, se percep penalizãri de 1% pe zi, pânã la 25% din suma datoratã.

  Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii se aplică o reducere de 15% din valoarea taxei, dacă plata se realizează până la data de 15.07.2021.

  La plata integrală a taxei pentru anul I de studiu (licență și master) până la data de 24.09.2021 se obține securizarea locului ocupat în urma admiterii

  Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii (str. Lascăr Catargiu nr. 6, parter, orar L-V 10-15) sau, pentru taxele de şcolarizare şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
  Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
  RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
  Cod Fiscal 2803804

  Detalii: Regulament taxe 2021/2022
  Citiţi şi: Regulament Taxe 2020/2021

  Facilităţi

  Despre facilităţile de care pot beneficia studenţii facultăţii puteţi obţine aici detalii.

  Servicii medicale

  Despre serviciile medicale oferite de universitate - vezi detalii.