Exmatriculări 2021-2022
decizie | listă studenți
Completare HC taxe scolarizare 2021-2022
Act aditional nr. 1/10.09.2021 Vezi
Rezultate ADMITERE 2021
Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea septembrie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Licență, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Master, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Web design:
FCIA

Administrare web:
Florentina Pintea

Despre site


Admitere 2020

I. CALENDARUL DE CONCURS

Concursul de admitere pentru anul universitar 2020/2021 se va desfăşura în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată după următorul calendar:

Sesiunea I:
Perioada de înscriere: 06-29 iulie 2020
Concurs şi afişarea rezultatelor: 30 iulie 2020
Depunere contestații: 30 iulie 2020, la secretariatul facultății
Afişarea rezultatelor finale după contestații: 31 iulie 2020
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 30-31 iulie 2020. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Sesiunea II (pentru locurile rămase vacante):
Perioada de înscriere: 01-28 septembrie 2020
Concurs şi afişarea rezultatelor: 29 septembrie 2020
Depunere contestații: 29 septembrie 2020, la secretariatul facultății
Afişarea rezultatelor finale după contestații: 30 septembrie 2020
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 29-30 septembrie 2020. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Concursul de admitere din anul 2020 se organizează pentru 100 de locuri la domeniul de studii universitare de masterat Informatică, cuprinzând programele Administrarea Sistemelor Distribuite şi Web-design.
La admitere pot candida cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în condiţiile stabilite prin Ordinul nr. 6102 / 15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi prin Regulamentul privind organizarea admiterii în cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢIILOR ŞI ACTELE NECESARE

Perioada de înscriere şi cea de afişare a rezultatelor este prezentată la punctul I.

Pentru înscriere la concursul de admitere la studii universitare de masterat, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:
• Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original. Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original şi fotocopie şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate. Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în original şi fotocopie;
• Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original;
• Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în original şi fotocopie;
• Certificatul de naştere, în original şi fotocopie;
• Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original şi fotocopie;
• Trei fotografii tip buletin de identitate;
• Dosar plic;
• Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de master, la care se ataşează:
* Diplomă de master sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi fotocopie;
* Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de master, în original şi fotocopie;
* chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii.
• Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de master în domeniu, la care se ataşează:
* Foaia matricolă parţială, în original;
* chitanţa de achitare a taxei de de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii.
Toate documentele de mai sus, care sunt solicitate în original şi fotocopie, vor fi certificate “conform cu originalul” de către secretariatul facultăţii/cadrul didactic planificat la înscrierea la concursul de admitere, prin înscrierea numelui şi prenumelui, semnătură şi aplicarea ştampilei “conform cu originalul” pe fotocopie. După efectuarea acestor operaţii, documentele originale se restituie candidatului.
Documentele care necesită certificarea “conform cu originalul” sunt acceptate şi în formă legalizată notarial, caz în care documentul original nu mai trebuie prezentat.

Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată îşi organizează activitatea astfel încât să fie asigurată egalitatea în şanse a persoanelor cu handicap privind admiterea şi participarea la studii, astfel:
• Asigură participarea la admitere şi la toate activităţile a persoanelor cu handicap, alături de candidaţii respectiv studenţii fără handicap;
• Asigură sprijin logistic continuu pentru persoanele cu dizabilităţi, constând în materiale auxiliare, echipamente, curriculă adaptată, după caz;
• Asigură sau permite prezenţa profesorilor de sprijin sau permite prezenţa însoţitorilor, la activităţi, după caz.

III. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Admiterea la studii universitare de masterat se face prin concurs. Concursul de admitere constă în verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu Informatică, prinr-o probă scrisă (test grilă), conform tematicii prezentate în Anexa 1. Media examenului de admitere este media aritmetica dintre nota obţinută la testul grilă şi media generală la examenul de licenţă. Admiterea la studii se face în ordinea descrescătoare a mediilor examenului de admitere, în limita cifrei de şcolarizare a programului de studii de master. Media generală minimă de admitere pentru studiile universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

În cazul în care candidaţii de pe ultimul loc au medii egale la examenul de admitere, pentru ca numărul candidaţilor declaraţi admişi să nu depăşească cifra de şcolarizare alocată, departajarea se va face funcţie de media probei teoretice din cadrul examenului de licenţă.

Candidaţii care au parcurs perioade de studii la alte programe acreditate/autorizate, din domeniul Informatică sau dintr-un domeniu înrudit, care au depus la dosarul de admitere o cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, însoţită de documentele indicate la cap. II, vor fi admişi într-un an superior al programului de studiu, conform procedurii de recunoaştere a creditelor, iar locul ocupat prin concursul de admitere va fi redistribuit în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

IV. STABILIREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI

În vederea organizării şi desfăşurării concursului de admitere se constituie o comisie numită de către decanul facultăţii şi aprobată de Senatul universitar, care răspunde de aplicarea corectă a regulamentului universităţii şi a reglementărilor proprii stabilite pentru concurs.

Comisia de admitere efectuează prelucrarea pe calculator a datelor, stabileşte rezultatele concursului, le trimite spre validare Comisiei Centrale a Universităţii apoi le afişează la avizier şi pe site-ul facultăţii.

Documentele finale care se predau Comisiei Centrale se întocmesc astfel:
1. Tabel nominal cu rezultatele concursului de admitere cuprinzând toti candidaţii în ordine alfabetică;
2. Lista candidaţilor admişi (se afişează în ordinea mediilor);
3. Lista candidaţilor respinşi (se afişează în ordinea alfabetică).

Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare, în perioada 27–30.09.2019. Neachitarea taxei de înmatriculare în termenul stabilit duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

V. CONTESTAŢII

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie scrisă la secretariatul facultăţii în ziua afişării. Comisia de admitere pe facultate va rezolva contestaţiile în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere şi va înainta Comisiei Centrale situaţia cu rezultatele contestaţiilor. Comisia Centrală dispune, după validare, afişarea rezultatelor contestaţiilor.

VI. DISPOZIŢII GENERALE

Admiterea se face pe separat pe programele de studii anunţate mai sus.

Actele candidaţilor respinşi se restituie acestora la cerere, în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind organizarea admiterii în cadrul Universităţii „Tibiscus”.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Orice informaţii privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se obţin la secretariatul facultăţii.

Anexa 1: Test grilă – probă de concurs pentru admiterea la studii universitare de master

Tematică:
1) Arhitectura sistemelor de calcul (2 întrebări)
Compunerea unui sistem de calcul.Unitatea centrală. Memoria. Dispozitive periferice.
2) Fundamentele programării (2 întrebări)
Algoritmi. Structuri fundamentale. Iterativitate. Recursivitate.
3) Sisteme de operare (2 întrebări)
Windows: structură, componente, directoare și fișiere, gestiunea memoriei, gestiunea proceselor.
4) Reţele de calculatoare (2 întrebări)
Arhitecturi de rețea. Standardul ISO/OSI. Protocoale IP și IPv. Rutarea în rețea.
5) Internet şi pagini web (2 întrebări)
Internet: adresare, navigare, poșta electronică.
Pagini web: structura documentelor HTML, crearea paginilor web, formatarea paginilor web.

Bibliografie:
1) Arhitectura sistemelor de calcul:
* https://fmidragos.files.wordpress.com/
* http://webhost.uoradea.ro/
* http://andrei.clubcisco.ro/
2) Fundamentele programării:
* http://programare.ase.ro
* http://andrei.clubcisco.ro/
3) Sisteme de operare:
* http://carment.ase.ro/so/
* http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/
4) Reţele de calculatoare:
* http://andrei.clubcisco.ro/
* http://andrei.clubcisco.ro/
5) Internet şi pagini web:
* http://www.ecomunitate.ro/
* http://inf.ucv.ro/