Exmatriculări 2021-2022
decizie | listă studenți
Completare HC taxe scolarizare 2021-2022
Act aditional nr. 1/10.09.2021 Vezi
Rezultate ADMITERE 2021
Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea septembrie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Licență, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Master, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Web design:
FCIA

Administrare web:
Florentina Pintea

Despre site


Admitere 2012

I. CALENDARUL DE CONCURS

Concursul de admitere pentru anul academic 2012/2013 se desfăşoară în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată după următorul calendar:

Sesiunea I: Perioada de înscriere: 02-30 Iulie 2012
Afişarea rezultatelor: 31 Iulie 2012

Sesiunea II : (pentru locurile rămase vacante)
Perioada de înscriere: 1-28 Septembrie 2012
Afişarea rezultatelor: 29 Septembrie 2012

Pentru admiterea din anul 2012 sunt disponibile 75 locuri pentru specializarea de studii universitare de licenţă Informatică, 30 de locuri pentru specializarea de studii universitare de masterat Administrarea Sistemelor Distribuite şi 30 de locuri pentru specializarea de studii universitare de masterat Web-design.

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢIILOR ŞI ACTELE NECESARE

Perioada de înscriere şi cea de afişare a rezultatelor este prezentată la punctul I.

Pentru înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:
- Dosar plic;
- Diplomă de bacalaureat în original. Studenţii care doresc să urmeze în paralel o a doua specializare vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată, plus o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la prima facultate şi faptul că originalul diplomei de bacalaureat se află la acea facultate. Pentru absolvenţii de liceu promoţia 2012 se acceptă Adeverinţa de absolvire a examenului de bacalaureat;
- Certificatul de naştere în copie legalizată;
- Certificatul de căsătorie (unde este cazul, în copie legalizată);
- Cartea de identitate, în copie xerox;
- Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;
- 3 fotografii tip buletin de identitate;
- Diplomă de licenţă şi foaie matricolă, în copii legalizate, pentru absolvenţii învăţământului superior care doresc o a doua specializare;
- Certificatul de absolvire şi foaia matricolă, în copii legalizate, pentru absolvenţii de colegiu care doresc completarea studiilor;
- Chitanţa de achitare a taxei de admitere la casieria universităţii (L-V 10-16).

Pentru înscriere la concursul de admitere la studii universitare de masterat, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:
- Dosar plic;
- Diplomă de licenţă şi foaie matricolă, în original. Studenţii care doresc să urmeze în paralel o a doua specializare vor prezenta diploma de licenţă şi foaia matricolă în copii legalizate, plus o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la prima facultate şi faptul că originalele diplomei de licenţă şi foii matricole se află la acea facultate. Pentru absolvenţii de facultate promoţia 2012 se acceptă Adeverinţa de absolvire a examenului licenţă;
- Certificatul de naştere în copie legalizată;
- Certificatul de căsătorie (unde este cazul, în copie legalizată);
- Cartea de identitate, în copie xerox;
- Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;
- 3 fotografii tip buletin de identitate;
- Chitanţa de achitare a taxei de admitere la casieria universităţii (L-V 10-16).

III. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Media examenului de admitere va fi compusă din:
- Media generală la bacalaureat – 100%, pentru admiterea la studii universitare de licenţă;
- Media generală la licenţă – 100%, pentru admiterea la studii universitare de masterat.

IV. STABILIREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI

În vederea organizării şi desfăşurării concursului de admitere se constituie o comisie numită de către decanul facultăţii şi aprobată de către Biroul Senatului, care răspunde de aplicarea corectă a regulamentului universităţii şi a reglementărilor proprii stabilite pentru concurs.

Comisia de admitere organizează împreună cu cadrele de specialitate, prelucrarea pe calculator a concursului, stabileşte rezultatele şi le trimite spre validare şi afişare Comisiei Centrale a Universităţii.

Documentele finale care se predau Comisiei Centrale se întocmesc astfel:
1. Tabel nominal cu rezultatele concursului de admitere cuprinzând toti candidaţii în ordine alfabetică;
2. Lista candidaţilor admişi (se afişează în ordinea mediilor);
3. Lista candidaţilor respinşi (se afişează în ordinea alfabetică).

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie 2012 vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de confirmare, în perioada 01.08 – 04.08.2012. Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea septembrie 2012 vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de confirmare, în perioada 01.10 – 05.10.2012. Neachitarea taxei de conformare în termenul stabilit duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

V. CONTESTAŢII

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie scrisă la registratura universităţii în termen de 24 de ore de la afişare.

Comisia de admitere pe facultate va rezolva contestaţiile în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere şi va înainta Comisiei Centrale situaţia cu rezultatele contestaţiilor. Comisia Centrală dispune, după validare, afişarea rezultatelor contestaţiilor.

VI. DISPOZIŢII GENERALE

Candidaţii admişi proveniţi din promoţia 2012, care au prezentat la concursul de admitere Adeverinţa de absolvire a bacalaureatului/licenţei, trebuie să completeze dosarul personal cu originalul diplomei de bacalaureat respectiv de licenţă, până la 01.10.2012 inclusiv. Cei care nu vor completa dosarul personal vor pierde locul ocupat prin concurs.

Admiterea se face pe separat pe programele de studii anunţate mai sus.

Actele candidaţilor respinşi se restituie acestora la cerere, în condiţiile stabilite de conducerea Universităţii.

Orice informaţii privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se obţin la secretariatul facultăţii.