Exmatriculări 2021-2022
decizie | listă studenți
Completare HC taxe scolarizare 2021-2022
Act aditional nr. 1/10.09.2021 Vezi
Rezultate ADMITERE 2021
Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea septembrie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Licență, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Master, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Web design:
FCIA

Administrare web:
Florentina Pintea

Despre site


Admitere 2013

I. CALENDARUL DE CONCURS

Concursul de admitere pentru anul academic 2013/2014 se desfăşoară în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată după următorul calendar:

Sesiunea I: Perioada de înscriere: 01-30 Iulie 2013
Afişarea rezultatelor: 31 Iulie 2013

Sesiunea II : (pentru locurile rămase vacante)
Perioada de înscriere: 2-27 Septembrie 2013
Afişarea rezultatelor: 30 Septembrie 2013

Pentru admiterea din anul 2013 sunt disponibile 75 locuri pentru specializarea de studii universitare de licenţă Informatică şi 100 de locuri pentru cele două programe de studii universitare de masterat Administrarea Sistemelor Distribuite respectiv Web-design. La admitere pot candida cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind organizarea admiterii în cadrul Universităţii „Tibiscus”.

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢIILOR ŞI ACTELE NECESARE

Perioada de înscriere şi cea de afişare a rezultatelor este prezentată la punctul I.

Pentru înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:
- Dosar plic;
- Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original; studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate;
- Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original;
- Certificatul de naştere în copie legalizată la notar;
- Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
- Cartea de identitate, în fotocopie;
- Adeverinţă medicală;
- 3 fotografii tip buletin de identitate;
- Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
- Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
- Certificatul de absolvire–în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru absolvenţii de colegiu.

Pentru înscriere la concursul de admitere la studii universitare de masterat, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:
- Dosar plic;
- Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original. Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate. Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în copie legalizată la notar;
- Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original;
- Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
- Certificatul de naştere în copie legalizată la notar;
- Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
- Cartea de identitate, în fotocopie;
- Adeverinţă medicală;
- 3 fotografii tip buletin de identitate.

III. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Media examenului de admitere va fi compusă din:
- Media generală la bacalaureat – 100%, pentru admiterea la studii universitare de licenţă;
- Media generală la licenţă – 100%, pentru admiterea la studii universitare de masterat.

În cazul în care candidaţii de pe ultimul loc au medii egale la examenul de admitere, pentru ca numărul candidaţilor declaraţi admişi să nu depăşească cifra de şcolarizare alocată, se va proceda astfel:
- pentru admiterea la studii universitare de licenţă, departajarea se va face funcţie de media la proba de matematică din cadrul examenului de bacalaureat;
- pentru admiterea la studii universitare de masterat, departajarea se va face funcţie de media examenului de bacalaureat.

IV. STABILIREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI

În vederea organizării şi desfăşurării concursului de admitere se constituie o comisie numită de către decanul facultăţii şi aprobată de Senatul universitar, care răspunde de aplicarea corectă a regulamentului universităţii şi a reglementărilor proprii stabilite pentru concurs.

Comisia de admitere organizează împreună cu cadrele de specialitate, prelucrarea pe calculator a concursului, stabileşte rezultatele şi le trimite spre validare şi afişare Comisiei Centrale a Universităţii.

Documentele finale care se predau Comisiei Centrale se întocmesc astfel:
1. Tabel nominal cu rezultatele concursului de admitere cuprinzând toti candidaţii în ordine alfabetică;
2. Lista candidaţilor admişi (se afişează în ordinea mediilor);
3. Lista candidaţilor respinşi (se afişează în ordinea alfabetică).

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie 2013 vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare, în perioada 02 – 06.09.2013. Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea septembrie 2012 vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare, în perioada 01 – 04.10.2013. Neachitarea taxei de înmatriculare în termenul stabilit duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

V. CONTESTAŢII

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie scrisă la registratura universităţii în termen de 24 de ore de la afişare. Comisia de admitere pe facultate va rezolva contestaţiile în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere şi va înainta Comisiei Centrale situaţia cu rezultatele contestaţiilor. Comisia Centrală dispune, după validare, afişarea rezultatelor contestaţiilor.

VI. DISPOZIŢII GENERALE

Candidaţii admişi proveniţi din promoţia 2013, care au prezentat la concursul de admitere Adeverinţa de absolvire a bacalaureatului/licenţei, trebuie să completeze dosarul personal cu originalul diplomei de bacalaureat respectiv de licenţă, până la 01.10.2013 inclusiv. Cei care nu vor completa dosarul personal vor pierde locul ocupat prin concurs.

Admiterea se face pe separat pe programele de studii anunţate mai sus.

Actele candidaţilor respinşi se restituie acestora la cerere, în condiţiile stabilite de conducerea Universităţii.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Orice informaţii privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se obţin la secretariatul facultăţii.