Exmatriculări 2021-2022
decizie | listă studenți
Completare HC taxe scolarizare 2021-2022
Act aditional nr. 1/10.09.2021 Vezi
Rezultate ADMITERE 2021
Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea septembrie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Licență, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Master, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Web design:
FCIA

Administrare web:
Florentina Pintea

Despre site


Admitere 2016

I. CALENDARUL DE CONCURS

Concursul de admitere pentru anul universitar 2016/2017 se desfăşoară în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată după următorul calendar:

Sesiunea I:
Perioada de înscriere: 01-26 iulie 2016
Concurs şi Afişarea rezultatelor: 27 Iulie 2016

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 27-29 iulie 2016.
Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Sesiunea II : (pentru locurile rămase vacante)
Perioada de înscriere: 1-27 septembrie 2016
Concurs şi Afişarea rezultatelor: 28 septembrie 2016
Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea II vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 28–30 septembrie 2016.
Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Pentru admiterea din anul 2016 sunt disponibile 75 locuri pentru specializarea de studii universitare de licenţă Informatică. La admitere pot candida cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în condiţiile stabilite prin OMENCS 3107/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017 şi prin Regulamentul privind organizarea admiterii în cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢIILOR ŞI ACTELE NECESARE

Perioada de înscriere şi cea de afişare a rezultatelor este prezentată la punctul I.

Pentru înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:
- Dosar plic;
- Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original; studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate;
- Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original;
- Certificatul de naştere în copie legalizată la notar;
- Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
- Cartea de identitate, în fotocopie;
- Adeverinţă medicală;
- 3 fotografii tip buletin de identitate;
- Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
* Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
* Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
* Certificatul de absolvire – în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru absolvenţii de colegiu;
* chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii.
- Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
* Foaia matricolă parţială, în original;
* chitanţa de achitare a taxei de de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii.
- Dosar plic.

III. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Media examenului de admitere va fi compusă din media generală la bacalaureat – 100%.

În cazul în care candidaţii de pe ultimul loc au medii egale la examenul de admitere, pentru ca numărul candidaţilor declaraţi admişi să nu depăşească cifra de şcolarizare alocată, departajarea se va face funcţie de media la proba de matematică din cadrul examenului de bacalaureat.

IV. STABILIREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI

În vederea organizării şi desfăşurării concursului de admitere se constituie o comisie numită de către decanul facultăţii şi aprobată de Senatul universitar, care răspunde de aplicarea corectă a regulamentului universităţii şi a reglementărilor proprii stabilite pentru concurs.

Comisia de admitere organizează împreună cu cadrele de specialitate, prelucrarea pe calculator a concursului, stabileşte rezultatele şi le trimite spre validare şi afişare Comisiei Centrale a Universităţii.

Documentele finale care se predau Comisiei Centrale se întocmesc astfel:
1. Tabel nominal cu rezultatele concursului de admitere cuprinzând toti candidaţii în ordine alfabetică;
2. Lista candidaţilor admişi (se afişează în ordinea mediilor);
3. Lista candidaţilor respinşi (se afişează în ordinea alfabetică).

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie 2016 vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare, în perioada 27–29.07.2016. Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea septembrie 2016 vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare, în perioada 28–30.09.2016. Neachitarea taxei de înmatriculare în termenul stabilit duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

V. CONTESTAŢII

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie scrisă la registratura universităţii în termen de 24 de ore de la afişare. Comisia de admitere pe facultate va rezolva contestaţiile în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere şi va înainta Comisiei Centrale situaţia cu rezultatele contestaţiilor. Comisia Centrală dispune, după validare, afişarea rezultatelor contestaţiilor.

VI. DISPOZIŢII GENERALE

Candidaţii admişi proveniţi din promoţia 2016, care au prezentat la concursul de admitere Adeverinţa de absolvire a bacalaureatului, trebuie să completeze dosarul personal cu originalul diplomei de bacalaureat, până la 01.10.2016 inclusiv. Cei care nu vor completa dosarul personal pot pierde locul ocupat prin concurs.

Actele candidaţilor respinşi se restituie acestora la cerere, în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind organizarea admiterii în cadrul Universităţii „Tibiscus”.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Orice informaţii privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se obţin la secretariatul facultăţii.