Exmatriculări 2021-2022
decizie | listă studenți
Completare HC taxe scolarizare 2021-2022
Act aditional nr. 1/10.09.2021 Vezi
Rezultate ADMITERE 2021
Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea septembrie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Licență, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Master, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Web design:
FCIA

Administrare web:
Florentina Pintea

Despre site


Admitere 2017

I. INFORMAŢII GENERALE

Concursul de admitere pentru anul universitar 2017/2018 se desfăşoară în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată după următorul calendar:

Sesiunea I:
Perioada de înscriere: 03-26 iulie 2017
Concurs şi afişarea rezultatelor: 27 iulie 2017
Depunere contestații: 27-28 iulie 2017, la secretariatul facultății.
Afişarea rezultatelor finale (inclusiv contestații): 31 iulie 2017
Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 27-31 iulie 2017. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 27-31 iulie 2017.
Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Sesiunea II : (pentru locurile rămase vacante)
Perioada de înscriere: 04-26 septembrie 2017
Concurs şi Afişarea rezultatelor: 27 septembrie 2017
Depunere contestații: 27-28 septembrie 2017, la secretariatul facultății.
Afişarea rezultatelor finale (inclusiv contestații): 29 septembrie 2017
Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea II vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 27–29 septembrie 2017.
Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Concursul de admitere din anul 2017 se organizează pentru 75 locuri la specializarea de studii universitare de licenţă Informatică. La admitere pot candida cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, români de pretuntindeni şi cetăţeni din state terţe Uniunii Europene, în condiţiile stabilite prin Ordinul nr. 6102 / 15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi prin Regulamentul privind organizarea admiterii în cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢIILOR ŞI ACTELE NECESARE

Perioada de înscriere şi cea de afişare a rezultatelor este prezentată la punctul I.

Pentru înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:
• Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original; studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în original şi fotocopie şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate;
• Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original;
• Certificatul de naştere, în original şi fotocopie;
• Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original şi fotocopie;
• Cartea de identitate, în fotocopie;
• Adeverinţă medicală;
• Trei fotografii tip buletin de identitate;
• Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
* Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi fotocopie, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
* Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, original şi fotocopie;
* Certificatul de absolvire – în original şi fotocopie, pentru absolvenţii de colegiu;
* chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii.
• Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
* Foaia matricolă parţială, în original;
* chitanţa de achitare a taxei de de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii.
• Dosar plic.
Toate documentele de mai sus, care sunt solicitate în original şi fotocopie, vor fi certificate “conform cu originalul” de către secretariatul facultăţii/cadrul didactic planificat la înscrierea la concursul de admitere, prin înscrierea numelui şi prenumelui, semnătură şi aplicarea ştampilei “conform cu originalul” pe fotocopie. După efectuarea acestor operaţii, documentele originale se restituie candidatului.
Documentele care necesită certificarea “conform cu originalul” sunt acceptate şi în formă legalizată notarial, caz în care documentul original nu mai trebuie prezentat.

Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată îşi organizează activitatea astfel încât să fie asigurată egalitatea în şanse a persoanelor cu handicap privind admiterea şi participarea la studii, astfel:
• Asigură participarea la admitere şi la toate activităţile a persoanelor cu handicap, alături de candidaţii respectiv studenţii fără handicap;
• Asigură sprijin logistic continuu pentru persoanele cu dizabilităţi, constând în materiale auxiliare, echipamente, curriculă adaptată, după caz;
• Asigură sau permite prezenţa profesorilor de sprijin sau permite prezenţa însoţitorilor, la activităţi, după caz.

III. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Admiterea la studii universitare de licenţă se face prin concurs, în ordinea descrescătoare a mediilor examenului de admitere, în limita cifrei de şcolarizare a programului de studii de licenţă. Media examenului de admitere este media aritmetica dintre media generală la examenul de bacalaureat și media notelor la disciplina Matematică din timpul anilor de liceu. Media generală minimă de admitere pentru studiile universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

În cazul în care candidaţii de pe ultimul loc au medii egale la examenul de admitere, pentru ca numărul candidaţilor declaraţi admişi să nu depăşească cifra de şcolarizare alocată, departajarea se va face funcţie de media la proba de matematică din cadrul examenului de bacalaureat.

Media de admitere la programul de studii de licenţă Informatică a candidaţilor care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, recunoscute de ministerul educaţiei, este 10 (zece). Candidaţii care se încadrează în această categorie vor adresa o cerere scrisă în acest sens, odată cu depunerea dosarului de admitere, la care vor ataşa actele doveditoare ale performanţelor şcolare. Rezolvarea cererii este de competenţa Comisiei de concurs, în ziua concursului, cu aplicarea prezentei prevederi.
Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la concursuri naţionale şi internaţionale, altele decât cele menţionate la paragraful anterior, pot beneficia de recunoaşterea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dovedite prin aceste distincţii, după admiterea la studii, în cadrul evaluării cunoştinţelor specifice, după caz.

IV. STABILIREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI

În vederea organizării şi desfăşurării concursului de admitere se constituie o comisie numită de către decanul facultăţii şi aprobată de Senatul universitar, care răspunde de aplicarea corectă a regulamentului universităţii şi a reglementărilor proprii stabilite pentru concurs.

Comisia de admitere efectuează prelucrarea pe calculator a datelor, stabileşte rezultatele concursului, le trimite spre validare Comisiei Centrale a Universităţii apoi le afişează la avizier şi pe site-ul facultăţii.

Documentele finale care se predau Comisiei Centrale se întocmesc astfel:
1. Tabel nominal cu rezultatele concursului de admitere cuprinzând toti candidaţii în ordine alfabetică;
2. Lista candidaţilor admişi (se afişează în ordinea mediilor);
3. Lista candidaţilor respinşi (se afişează în ordinea alfabetică).

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie 2017 vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare, în perioada 27–31.07.2017. Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea septembrie 2017 vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare, în perioada 27–29.09.2017. Neachitarea taxei de înmatriculare în termenul stabilit duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

V. CONTESTAŢII

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie scrisă la registratura universităţii în termen de 24 de ore de la afişare. Comisia de admitere pe facultate va rezolva contestaţiile în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere şi va înainta Comisiei Centrale situaţia cu rezultatele contestaţiilor. Comisia Centrală dispune, după validare, afişarea rezultatelor contestaţiilor.

VI. DISPOZIŢII GENERALE

Candidaţii admişi proveniţi din promoţia 2017, care au prezentat la concursul de admitere Adeverinţa de absolvire a bacalaureatului, trebuie să completeze dosarul personal cu originalul diplomei de bacalaureat, până la 01.10.2017 inclusiv. Cei care nu vor completa dosarul personal vor pierde locul ocupat prin concurs.

Actele candidaţilor respinşi se restituie acestora la cerere, în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind organizarea admiterii în cadrul Universităţii „Tibiscus”.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Orice informaţii privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se obţin la secretariatul facultăţii.