Exmatriculări 2021-2022
decizie | listă studenți
Completare HC taxe scolarizare 2021-2022
Act aditional nr. 1/10.09.2021 Vezi
Rezultate ADMITERE 2021
Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea septembrie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Licență, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Master, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Web design:
FCIA

Administrare web:
Florentina Pintea

Despre site


Licenţă - februarie 2013

CALENDARUL LICENŢEI - Februarie 2013

Luni 11.02.2013
12:00 - depunerea la secretariat a Dosarului complet de licenţă (copie legalizată certificat de naştere, diplomă de bacalaureat în original, poze, cerere de înscriere la licenţă, chitanţe de plata taxei de întocmire a dosarului+examen de competenţă lingvistică+taxa de examen)
- depunerea la secretariat a lucrării de licenţă
13:00 - afişarea tabelelor cu planificarea susţinerii lucrării de licenţă şi a probei teoretice
Marţi 12.02.2013
10:00 - 12:00 – susţinerea lucrării de licenţă şi a probei teoretice
15:00 - 18:00 – absolvenţii care au promovat examenul de licenţă pot ridica de la secretariatul facultăţii Adeverinţa care ţin loc de Diplomă de licenţă, până la eliberarea acesteia

COMISIA DE EXAMEN (conform Deciziei Rectorului nr. 94/1/01.02.2013)

REZULTATUL LICENŢEI - SESIUNEA FEBRUARIE 2013 - [ descarcă ]

Metodologie licenţă - februarie 2013

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Examenul de licenţă la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara se desfăşoară potrivit criteriilor generale elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr 3271/2012 privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învatamântul superior - examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie).

1.2. Finalizarea studiilor în învăţământul superior la studii universitare de licenţă se realizează prin examen de licenţă, care are două componente de bază, cu notare distinctă:
a. evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b. prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

1.3. Scala de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu reprezintă reluarea integrală a examenelor susţinute pe parcursul anilor de studii. Scopul acestei componente a examenului de licenţă este acela de a aprecia în ce măsură absolvenţii şi-au însuşit cunoştinţele teoretice primite în procesul instructiv, precum şi modul de aplicare în practică a acestora.

1.4. Scopul lucrării de licenţă este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

1.5. Absolvenţii care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de licenţă se pot înscrie într-o sesiune ulterioară în vederea susţinerii acestuia.

1.6. Candidaţii la examenul de licenţă prezintă la înscriere, pe lângă celelalte documente, un Certificat de competenţă lingvistică pentru comunicarea de specialitate într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de catedra de profil din Universitatea “Tibiscus” din Timişoara, sau de o altă instituţie specializată, numai dacă documentele care atestă această competenţă sunt recunoscute de către Universitatea “Tibiscus” din Timişoara.

1.7. Examenul de licenţă poate fi repetat într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente.

II. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

2.1. Examenul de licenţă este organizat în două sesiuni anuale:
- vară (iulie);
- iarnă (februarie).

2.2. În conformitate cu planurile de învăţământ după care au studiat absolvenţii promoţiei respective, Consiliul facultăţii aprobă tematica disciplinelor la care se susţin examenele, iar după avizarea lor de către Senat, se aduc la cunoştinţa studenţilor prin afişare.

2.3. Temele lucrărilor de licenţă sunt stabilite de departament pe baza propunerilor conducătorilor ştiinţifici şi sunt aprobate de Consiliul facultăţii.

2.4. Consiliul facultăţii stabileşte componenţa nominală a Comisiei de licenţă, care se avizează de Senatul universitar şi se aprobă de Rectorul universităţii. Conform legislaţiei în vigoare, la Universitatea „Tibiscus”, comisia este formată din cadre didactice proprii ale facultăţii.

2.5. La susţinerea lucrării de licenţă participarea conducătorului ştiinţific al lucrării este obligatorie.

III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE LICENŢĂ

3.1. Înscrierea la examenul de licenţă se face pe bază de cerere scrisă, depusă la secretariatul facultăţii de fiecare absolvent cu cel puţin 10 zile înaintea examenului.

3.2. Cu cel puţin 5 zile înainte de data la care este programată desfăşurarea examenului se depun la secretariat:
- lucrarea de licenţă, însoţită de referatul conducătorului ştiinţific;
- declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării şi folosirea corectă a bibliografiei;
- următoarele acte:
* certificat de naştere, în copie legalizată;
* diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original;
* certificat de competenţă lingvistică;
* suplimentul la diplomă (sau foaia matricolă pentru absolvenţii mai vechi);
* chitanţa de plată a taxei de înscriere şi a taxei de întocmire a dosarului;
* două fotografii tip ¾;
* un dosar plic.

IV. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

4.1. Examenul de licenţă se desfăşoară în două etape:
1) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – prin proba teoretică.
2) prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
La ambele probe, candidatul trebuie să obţină media de minim 5 (cinci).

4.2. Pe baza susţinerii lucrării în faţa comisiei şi a notei acordate de conducătorul ştiinţific, comisia acordă nota finală. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, nota finală fiind media aritmetică a acestora.

4.3. Media finală a examenului de licenţă reprezintă media aritmetică între nota de la proba scrisă şi nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă. Media minimă de promovare a examenului de licenţă este 6 (şase). În cazul în care absolventul nu obţine media de promovare a licenţei de minim 6, la repetarea examenului de licenţă se susţine examen la proba cu nota cea mai mică.

4.4. Candidaţii care nu au promovat proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu au dreptul de a participa la susţinerea lucrării de licenţă.

4.5. Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise, se depun la secretariatul facultăţii în termen de 24 ore de la comunicarea rezultatelor şi se soluţionează în termen de 48 ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor, de către comisia de licenţă.

V. ELIBERAREA DIPLOMELOR

5.1. Absolvenţilor care au promovat examenul de licenţă li se eliberează Diploma de licenţă. Diploma de licenţă va fi însoţită de Suplimentul la diplomă. Până la eliberarea diplomei de licenţă, absolventul beneficiază de o adeverinţă care să ateste promovarea examenului de licenţă.

5.2. Absolvenţilor care nu au promovat examenul de licenţă sau care nu s-au prezentat la licenţă, li se eliberează, la cerere, un „Certificat de studii”.

Această Metodologie a fost validată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată din 22.03.2012 şi trimisă spre aprobare Senatului universitar.

TEMATICA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

În conformitate cu dispoziţiile în vigoare, absolvenţii de la specializările universitare trebuie să prezinte la înscrierea la Examenul de licenţă un certificat de competenţă lingvistică (examen/colocviu de limbă străină, certificat TOEFEL, test de limbă străină).

Structura examenului de licenţă este următoarea:

a) Proba teoretică – examen de cunoştinţe fundamentale din domeniul specializării respective şi cunoştinţe de specialitate; (15 credite);
b) Prezentarea lucrării de licenţă / proiect de diplomă (15 credite).

La specializarea Informatică, proba teoretică, conţine întrebări din domeniile "Sisteme de operare", "Structuri de date", "Baze de date" şi "Programarea Orientată pe Obiecte".

Tematica celor patru domenii este următoarea:

 1. ALGORITMI, PROGRAMARE ŞI STRUCTURI DE DATE
  - Structuri de control în pseudocod;
  - Tipuri de date în C;
  - Constante şi variabile în C;
  - Operatori în C;
  - Controlul execuţiei programelor în C;
  - Instrucţiuni; structura programelor C; funcţii; comunicarea între funcţii;
  - Convenţia de apel C;
  - Pointeri; aritmetica pointerilor; tablori de pointeri; pointeri la funcţii;
  - Structuri; pointeri la structuri; tablouri de structuri; structuri cu autoreferire;
  - Tehnici de implementare a listelor liniare;
  - Structura de date de tip listă liniară dublu înlănţuită;
  - Structura de date de tip stivă;
  - Structura de date de tip coadă;
  - Structuri arborescente.
 2. BAZE DE DATE
  - Bazele de date în aplicaţii comerciale
  - Proiectarea sistemelor de gestiune a bazelor de date
  - Limbajul SQL (dialectul MySQL)
  - Accesarea datelor
  - Optimizarea bazelor de date
 3. PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE (JAVA)
  - Noţiuni fundamentale de programare obiectuală
  - Atomii limbajului Java
  - Obiecte şi clase
  - Pachete de clase
  - Interfeţe
  - Manipularea excepţiilor
  - Aplicaţii Java în paginile Web
  - Multitasking
  - Java 2
  - Multimedia
  - Animaţia Java
 4. SISTEME DE OPERARE (UNIX)
  - Sistemul de operare MS-DOS; structura şi lansarea sistemului de operare; harta memoriei RAM; sistemul de întreruperi la PC-uri ; structura logică a unui disc MS-DOS ; specificarea fişierelor MS-DOS; intrări/ieşiri standard şi nestandard, filtre; principale comenzi MS-DOS; sistemul de operare Unix;
  - Definirea conceptului de sistem de operare; structura unui sistem de operare; interfaţa externă; funcţiile interfeţei interne şi nucleului; tratarea întreruperilor şi derutărilor;
  - Gestiunea memoriei; tipuri de memorie; gestionarea memoriei operative în sistemele cu monoprogramare; gestionarea memoriei operative în sistemele cu multiprogramare; memoria virtuală; structura şi gestiunea memoriei la PC-uri;
  - Gestiunea proceselor; principiile gestiunii proceselor; specificarea execuţiei concurente; comunicarea între procese prin variabile comune; comunicarea între procese prin mesaje;
  - Particularităţile programării în timp real prin limbaje concurente de nivel înalt; întreruperi; priorităţi; metodologie de elaborare a programelor în timp real;
  - Alte facilităţi utile programării în timp real; intrări/ieşiri la nivel scăzut; detectarea şi tratarea excepţiilor; accesul direct la timpul real.

COMISIA DE EXAMEN (conform Deciziei Rectorului nr. 94/1/01.02.2013)

Preşedinte:
Conf.dr. Tiberiu–Marius Karnyanszky

Membri:
Conf.dr. Laurenţiu–Dan Lacrămă
Conf.dr. Silvia Medinschi
Lect. dr. Simona–Angela Apostol

Secretar:
Lect. Virgil Streian

CALENDARUL LICENŢEI - Februarie 2013

Luni 11.02.2013
12:00 - depunerea la secretariat a Dosarului complet de licenţă (copie legalizată certificat de naştere, diplomă de bacalaureat în original, poze, cerere de înscriere la licenţă, chitanţe de plata taxei de întocmire a dosarului+examen de competenţă lingvistică+taxa de examen)
- depunerea la secretariat a lucrării de licenţă
13:00 - afişarea tabelelor cu planificarea susţinerii lucrării de licenţă şi a probei teoretice
Marţi 12.02.2013
10:00 - 12:00 – susţinerea lucrării de licenţă şi a probei teoretice
15:00 - 18:00 – absolvenţii care au promovat examenul de licenţă pot ridica de la secretariatul facultăţii Adeverinţa care ţin loc de Diplomă de licenţă, până la eliberarea acesteia

REZULTATUL LICENŢEI - SESIUNEA FEBRUARIE 2013 - [ urmează ]