Exmatriculări 2021-2022
decizie | listă studenți
Completare HC taxe scolarizare 2021-2022
Act aditional nr. 1/10.09.2021 Vezi

Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site


Licenţă - IULIE 2016

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Examenul de licenţă la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată (FCIA) a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara (UTT) se desfăşoară potrivit criteriilor generale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (OMENCS 3098/2016) şi reglementărilor proprii ale universităţii (Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara).

1.2. Finalizarea studiilor universitare de licenţă la FCIA se realizează prin examen de licenţă, care are două componente de bază, cu notare distinctă:
a. evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (15 credite) - scris;
b. prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (15 credite) - oral.

1.3. Scala de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu reprezintă reluarea integrală a examenelor susţinute pe parcursul anilor de studii. Scopul acestei componente a examenului de licenţă este acela de a aprecia în ce măsură absolvenţii şi-au însuşit cunoştinţele teoretice primite în procesul instructiv, precum şi modul de aplicare în practică a acestora.

1.4. Scopul lucrării de licenţă este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

1.5. Absolvenţii care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de licenţă se pot înscrie într-o sesiune ulterioară în vederea susţinerii acestuia, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente.

1.6. Candidaţii la examenul de licenţă prezintă la înscriere, pe lângă celelalte documente, un Certificat de competenţă lingvistică pentru comunicarea de specialitate într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de departamentul de profil din Universitatea “Tibiscus” din Timişoara, sau de o altă instituţie specializată, conform regulamentului privind examenele de finalizare a studiilor în universitate.

1.7. Lucrarea de licenţă poate avea conducător ştiinţific numai cadre didactice titulare, având cel puţin titlul de lector universitar şi care sunt doctori. În cazuri deosebite, cu aprobarea Consiliului facultăţii, lucrarea poate avea doi conducători ştiinţifici.

1.8. FCIA încurajează participarea de conducători ştiinţifici de la universităţi partenere din Uniunea Europeană, cu care facultatea are acorduri în vigoare.

1.9. Conducătorii ştiinţifici sunt obligaţi să asigure o cooperare continuă cu candidaţii, pe tot parcursul elaborării lucrării de licenţă. Candidaţii trebuie să aleagă tema şi conducătorul lucrării de licenţă, cu cel puţin două semestre înainte de data examenului de licenţă.

1.10. Cerinţele privind conţinutul lucrării şi reperele privind discuţiile asupra conţinutului lucrării se vor aduce la cunoştinţa candidatului de către conducătorul ştiinţific, pe baza graficului privind elaborarea lucrării de licenţă, care va fi semnat de conducătorul ştiinţific şi de candidat şi se va depune în dosarul de licenţă.

II. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

2.1. Examenul de licenţă este organizat în două sesiuni anuale:
-vară (iulie);
-iarnă (februarie).

2.2. În situaţii deosebite, Conisliul facultăţii poate propune, iar Senatul universitar poate aproba, organizarea şi desfăşurarea unei sesiuni de licenţă în luna septembrie 2014.

2.3. (a) În conformitate cu planurile de învăţământ după care au studiat absolvenţii promoţiei 2016, Consiliul facultăţii aprobă tematica disciplinelor la care se susţin examenele (Anexa 1) care se aduce la cunoştinţa studenţilor prin afişare. Această tematică este valabilă pentru toţi absolvenţii studiilor organizate pe baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
(b) Pentru absolvenţii promoţiilor anterioare, organizate în baza Legii Învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tematica disciplinelor este aceeaşi cu a promoţiei în care au încheiat studiile (Anexa 2).

2.4. Temele lucrărilor de licenţă sunt stabilite de departament pe baza propunerilor conducătorilor ştiinţifici şi sunt aprobate de Consiliul facultăţii.

2.5. Consiliul facultăţii stabileşte componenţa nominală a Comisiei de licenţă, care se avizează de Senatul universitar şi se aprobă de Rectorul universităţii. Conform legislaţiei în vigoare, la FCIA comisia este formată din cadre didactice proprii şi poate fi completată cu cadre didactice asociate sau invitate.

2.6. La susţinerea lucrării de licenţă participarea conducătorului ştiinţific al lucrării este obligatorie.

III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE LICENŢĂ

3.1. (a) Înscrierea la examenul de licenţă se face pe bază de cerere scrisă, depusă la secretariatul facultăţii de fiecare absolvent cu cel puţin 5 zile înaintea examenului. Se pot înscrie la examen doar candidaţii care au îndeplinit în totalitate cerinţele prevăzute în planul de învăţământ al specializării, respectarea acestei condiţii fiind în sarcina secretariatului facultăţii. Pentru candidaţii din afara FCIA, respectarea acestei condiţii cade în sarcina şi răspunderea universităţii respective.
(b) Înscrierea la examenul de licenţă a candidaţilor din afara FCIA se face de către un reprezentant al universităţii respective, care va înainta secretariatului FCIA lista nominală a candidaţilor, dosarele acestora completate conform prevederilor art. 3.2 şi lucrarea de licenţă cu referatul conducătorului ştiinţific. Acestora li se va ataşa o fotocopie a paginii din Monitorul Oficial care atestă acreditarea/autorizarea respectivului program de studii precum şi o fotocopie a acordului încheiat între cele două universităţi. Taxele pentru susţinerea examenului de licenţă sunt cele prevăzute de regulamentul propriu al UTT şi se suportă de candidaţi ori de universitatea de provenienţă, conform prevederilor interne ale acesteia.

3.2. Cu cel puţin 5 zile înainte de data la care este programată desfăşurarea examenului se depun la secretariat, personal (pentru absolvenţii FCIA) sau prin delegat (pentru absolvenţii din afara FCIA):
-cererea de înscriere la examenul de licenţă;
-lucrarea de licenţă, conţinând referatul conducătorului ştiinţific şi declaraţia pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, însoţită de un CD/DVD conţinând lucrarea în format .DOC sau .PDF (ori echivalente);
-un dosar plic conţinând următoarele acte:
* certificat de naştere, în copie legalizată;
* diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original;
* certificat de competenţă lingvistică;
* supliment la diplomă (sau foaie matricolă pentru absolvenţii mai vechi);
* chitanţă de plată a taxei de înscriere şi a taxei de întocmire a dosarului;
* două fotografii tip ¾;
* numai pentru absolvenţii proveniţi din afara FCIA, dosarul va cuprinde suplimentul la diplomă, completat conform prevederilor legale, eliberat de instituţia de unde provine, în 2 exemplare;
* numai pentru absolvenţii proveniţi din cadrul FCIA, dosarul va cuprinde graficul privind elaborarea lucrării de licenţă, semnat de conducătorul ştiinţific şi de candidat.

3.3. În intervalul de timp dintre depunerea dosarelor şi preziua susţinerii examenului, comisia de examen procedează la verificarea, prin sondaj sau în totalitate, a lucrărilor depuse, folosind softul anti-plagiat al universităţii. Rezultatul acestei verificări se consemnează într-un Proces-verbal întocmit de secretarul comisiei şi avizat de preşedintele comisiei. 3.4. La examenul de licenţă pot participa:
-absolvenţi proprii;
-absolvenţi care provin de la instituţii de învăţământ superior şi/sau programe de studii care au intrat în lichidare;
-absolvenţi care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu;
-absolvenţi care provin de la o altă instituţie de învăţământ superior acreditată.

3.5. Pot susţine examen de licenţă doar absolvenţi de învăţământ superior ai programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu.

IV. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ PENTRU ABSOLVENŢII PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ INFORMATICĂ

4.1. Examenul de licenţă se desfăşoară în două etape:
1) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – prin proba teoretică (Anexa 1).
2) prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
La fiecare probă, media minimă de promovare este 5 (cinci).

4.2. Probele menţionate la articolul anterior se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului.

4.3. Pe baza susţinerii lucrării în faţa comisiei şi a notei acordate de conducătorul ştiinţific, comisia acordă nota finală. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, nota finală fiind media aritmetică a acestora, cu două zecimale, fără rotunjire.

4.4. Media finală a examenului de licenţă reprezintă media aritmetică între nota de la proba teoretică şi nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă. Media minimă de promovare a examenului de licenţă este 6 (şase). În cazul în care absolventul nu obţine media de promovare a licenţei de minim 6, la repetarea examenului de licenţă se susţine examen la proba cu nota cea mai mică.

4.5. Candidaţii care nu au promovat proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu au dreptul de a participa la susţinerea lucrării de licenţă.

4.6. Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise, se depun la secretariatul facultăţii în termen de 24 ore de la comunicarea rezultatelor şi se soluţionează în termen de 48 ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor, de către comisia de contestaţii.

4.7. În situaţia în care la examenul de licenţă se înscriu absolvenţi care provin de la alte instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu, lucrarea de licenţă cuprinde / este însoţită de referatul conducătorului ştiinţific, având aplicată pe pagina referatului ştampila departamentului / facultăţii / universităţii de unde provine, precum şi de un referat complementar al unui cadru didactic din FCIA, cu specializare similară.

V. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ PENTRU ABSOLVENŢI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE LUNGĂ DURATĂ ÎN SPECIALIZAREA INFORMATICĂ

5.1. Examenul de licenţă se desfăşoară în două etape:
1) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – prin proba teoretică (Anexa 2).
2) prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
La fiecare probă, media minimă de promovare este 5 (cinci).

5.2. Probele menţionate la articolul anterior se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului.

5.3. Pe baza susţinerii lucrării în faţa comisiei şi a notei acordate de conducătorul ştiinţific, comisia acordă nota finală. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, nota finală fiind media aritmetică a acestora, cu două zecimale, fără rotunjire.

5.4. Media finală a examenului de licenţă reprezintă media aritmetică între nota de la proba teoretică şi nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă. Media minimă de promovare a examenului de licenţă este 6 (şase). În cazul în care absolventul nu obţine media de promovare a licenţei de minim 6, la repetarea examenului de licenţă se susţine examen la proba cu nota cea mai mică.

5.5. Candidaţii care nu au promovat proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu au dreptul de a participa la susţinerea lucrării de licenţă.

5.6. Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise, se depun la secretariatul facultăţii în termen de 24 ore de la comunicarea rezultatelor şi se soluţionează în termen de 48 ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor, de către comisia de contestaţii.

5.7. În situaţia în care la examenul de licenţă se înscriu absolvenţi care provin de la alte instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu, lucrarea de licenţă este însoţită de referatul conducătorului ştiinţific, având aplicată pe pagina referatului ştampila departamentului facultăţii / universităţii de unde provine, precum şi de un referat complementar al unui cadru didactic din FCIA, cu specializare similară.

VI. PLANIFICAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

6.1. Pentru sesiunea iulie 2016, data desfăşurării examenului de licenţă este 08.07.2016. Pentru sesiunea februarie 2017 (şi, eventual, septembrie 2016) data se va stabili de Consiliul facultăţii FCIA şi se va aproba de Senatul universitar.

VII. ELIBERAREA DIPLOMELOR

7.1. Absolvenţilor care au promovat examenul de licenţă li se eliberează Diploma de licenţă. Diploma de licenţă va fi însoţită de Suplimentul la diplomă. Până la eliberarea diplomei de licenţă, absolventul beneficiază de o adeverinţă care să ateste promovarea examenului de licenţă.

7.2. Absolvenţilor care nu au promovat examenul de licenţă sau care nu s-au prezentat la licenţă, li se eliberează, la cerere, un Certificat de studii.

Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din 12.02.2016.

COMISIA DE EXAMEN DE LICENŢĂ IULIE 2016 ([ descarcă ])

Comisia de examen:
Preşedinte:
conf.univ.dr. Tiberiu-Marius Karnyanszky
Membri:
conf.univ.dr. Laurenţiu Dan Lacrămă
lect.univ.dr. Angela Simona Apostol
lect.univ.dr. Florentina Anica Pintea
Secretar:
lect.univ.dr. Olivia Anne Marie Vale

Comisia de contestaţii:
Membri:
conf.univ.dr. Alin Daniel Munteanu
lect.univ.dr. Ramona Vasilescu – Facultatea de Ştiinţe Economice

CALENDARUL LICENŢEI IULIE 2016

Luni 04.07.2016
09:00-12:00 - depunerea la secretariat a Dosarului complet de licenţă
- depunerea la secretariat a lucrării de licenţă, cu referatul cadrului didactic şi cu declaraţia privind originalitatea conţinutului lucrării
18:00-19:00 - examen de competenţă lingvistică
Joi 07.07.2016
10:00 - afişarea tabelelor cu planificarea probei teoretice ([descarcă]) şi a susţinerii lucrării de licenţă ([descarcă])
Vineri 08.07.2016
09:00 - 10:00 – susţinerea probei teoretice
10:00 - 20:00 – susţinerea lucrării de licenţă
20:00 – afişarea rezultatelor examenului de licenţă ([citeşte])
Luni 11.07.2016
12:00 - 15:00 – absolvenţii care au promovat examenul de licenţă pot ridica de la secretariatul facultăţii Adeverinţa care ţin loc de Diplomă de licenţă, până la eliberarea acesteia

Anexa 1. DISCIPLINE PENTRU EXAMENUL DE CUNOŞTINŢE FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE (absolvenţi L. 1/2011)

1. ALGORITMI, PROGRAMARE ŞI STRUCTURI DE DATE
- Structuri de control în pseudocod;
- Tipuri de date în C;
- Constante şi variabile în C;
- Operatori în C;
- Controlul execuţiei programelor în C;
- Instrucţiuni; structura programelor C; funcţii; comunicarea între funcţii;
- Convenţia de apel C;
- Pointeri; aritmetica pointerilor; tablori de pointeri; pointeri la funcţii;
- Structuri; pointeri la structuri; tablouri de structuri; structuri cu autoreferire;
- Tehnici de implementare a listelor liniare;
- Structura de date de tip listă liniară dublu înlănţuită;
- Structura de date de tip stivă;
- Structura de date de tip coadă;
- Structuri arborescente.

2. BAZE DE DATE
- Bazele de date în aplicaţii comerciale
- Proiectarea sistemelor de gestiune a bazelor de date
- Limbajul SQL (dialectul MySQL)
- Accesarea datelor
- Optimizarea bazelor de date

3. PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE (JAVA)
- Noţiuni fundamentale de programare obiectuală
- Atomii limbajului Java
- Obiecte şi clase
- Pachete de clase
- Interfeţe
- Manipularea excepţiilor
- Aplicaţii Java în paginile Web
- Multitasking
- Java 2
- Multimedia
- Animaţia Java

4. SISTEME DE OPERARE (UNIX)
- Sistemul de operare MS-DOS; structura şi lansarea sistemului de operare; harta memoriei RAM; sistemul de întreruperi la PC-uri ; structura logică a unui disc MS-DOS ; specificarea fişierelor MS-DOS; intrări/ieşiri standard şi nestandard, filtre; principale comenzi MS-DOS; sistemul de operare Unix;
- Definirea conceptului de sistem de operare; structura unui sistem de operare; interfaţa externă; funcţiile interfeţei interne şi nucleului; tratarea întreruperilor şi derutărilor;
- Gestiunea memoriei; tipuri de memorie; gestionarea memoriei operative în sistemele cu monoprogramare; gestionarea memoriei operative în sistemele cu multiprogramare; memoria virtuală; structura şi gestiunea memoriei la PC-uri;
- Gestiunea proceselor; principiile gestiunii proceselor; specificarea execuţiei concurente; comunicarea între procese prin variabile comune; comunicarea între procese prin mesaje;
- Particularităţile programării în timp real prin limbaje concurente de nivel înalt; întreruperi; priorităţi; metodologie de elaborare a programelor în timp real;
- Alte facilităţi utile programării în timp real; intrări/ieşiri la nivel scăzut; detectarea şi tratarea excepţiilor; accesul direct la timpul real.

BIBLIOGRAFIE
[1] Chan M.C.; Griffith W.S.; Iasi F.A. – 1001 de secrete Java, Editura Teora, Bucureşti, 2000;
[2] Connolly T.; Begg C.; Strachan A. – Baze de date, Editura Teora, Bucureşti, 2001;
[3] DuBois P. – MySQL, Editura Teora, Bucureşti, 2000;
[4] Iordan, V. – Algoritmi şi programare în C, Editura Eurostampa, Timişoara, 2006;
[5] Karnyanszky, T.M.; Lacrămă, D.L. – Baze de date-teorie şi aplicaţii, Editura Mirton Timişoara, 2003;
[6] Kernighan, B.; Ritchie D. – The C programming language, 2nd ed., Prentice Hall, 1988;
[7] Lacrămă, L.D. – Programarea orientată pe obiecte, Editura Helicon, Timişoara, 1999;
[8] Lacrămă, D.L.; Karnyanszky, T.M.; Deac, M. – Baze de date comerciale, Editura Mirton Timişoara, 2004;
[9] Lalani S.; Jamsa K. – Java-Biblioteca programatorului, Editura All, Timişoara, 1977
[10] Lemay L.; Cadenhead R. – Java 2 fără professor, Editura Teora, Bucureşti, 2001;
[11] Luca, L.; Despi, I. – Sisteme de operare, Editura Mirton, Timişoara, 1999;
[12] Luca, L.; Streian, V. – Unix, Editura Mirton, Timişoara, 2005;
[13] Norton P.; Stanek W. – Limbajul Java, Editura Teora, Bucureşti, 1997;
[14] Pascu C.; Pascu A. – Dialecte SQL, Editura Tehnică, Bucureşti, 2002;
[15] Popovici, P. – Structuri de date liniare şi arborescente, Editura Eubeea, 2000, 2003;
[16] Popovici, P. – Structuri de date liniare şi arborescent în C, Editura Eubeea, 2006;
[17] Sops D.; Vasilescu R. – Practica programării bazelor de date din limbaje de nivel înalt, Editura Eubeea, Timişoara, 1998;
[18] Streian, V.; Luca, L. – Sistemul de operare Unix, Editura Mirton, Timişoara, 1998;

Anexa 2. DISCIPLINE PENTRU EXAMENUL DE CUNOŞTINŢE FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE (absolvenţi L. 84/1995)

1. ALGORITMI
- Tipuri de date: tipuri fundamentale, tipuri definite de utilizator; structuri de date; tipuri de structuri de date; structuri recursive de date;
- Metode de programare: metoda Backtracking (descriere si aplicabilitate, implementare iterativa si recursiva, complexitate, exemple), metoda Divide et Impera (descriere si aplicabilitate, complexitate, exemple), metoda Greedy (descriere si aplicabilitate, complexitate, exemple si contraexemple);
- Sortarea tablourilor: algoritmul de sortare prin inserţie, algoritmul de sortare prin inserţie binară, algoritmul de sortare prin selecţie, algoritmul de sortare Bubblesort, algoritmul de sortare shakersort;
- Tehnici de reprezentare a matricilor rare; operaţii simple cu matrici rare;
- Operaţii cu polinoame;

2. STRUCTURI DE DATE
- Tehnici de implementare a listelor liniare;
- Crearea listelor liniare simplu înlănţuite, ordonate;
- Structura de date de tip listă liniară dublu înlănţuită;
- Structura de date de tip stivă, implementată prin tipul tablou sau prin tipul pointer;
- Structura de date de tip coadă, implementată prin tablou circular sau cu ajutorul tipului pointer cu element cap de listă;
- Reprezentarea grafică a structurilor arborescente;
- Reprezentarea structurilor arborescente prin pointeri multipli;
- Construirea şi reprezentarea grafică a unui arbore binar cu n noduri, de înălţime minimă;
- Arbori binari ordonaţi, creare şi vizualizare;
- Tehnici de căutare în arbori binari ordonaţi, implementaţi prin referinţe multiple;
- Suprimarea unui nod dintr-un arbore binar ordonat, implementat prin referinţe multiple.

3. LIMBAJUL C
- Tipuri de date;
- Constante şi variabile;
- Operatori;
- Controlul execuţiei programelor;
- Instrucţiuni; structura programelor C; funcţii; comunicarea între funcţii;
- Convenţia de apel C;
- Pointeri; aritmetica pointerilor; tablori de pointeri; pointeri la funcţii;
- Structuri; pointeri la structuri; tablouri de structuri; structuri cu autoreferire.

BIBLIOGRAFIE
[1] Iordan V., Algoritmi şi programare în C, Editura Eurostampa, Timişoara, 2006;
[2] Popovici, P., Structuri de date liniare şi arborescent în C, Editura Eubeea, 2006;
[3] Popovici, P., Structuri de date liniare şi arborescente, Editura Eubeea, 2000, 2003;
[4] Cucu L., Fundamentele limbajelor de programare, Suport de curs;
[5] Kernighan B., Ritche D., The C programming language, 2nd ed., Prentice Hall, 1988.
[6] V. Negru (coordonator) şi colectiv UVT – Teste grilă pentru examenul de licenţă, Informatică, Editura Mirton, Timişoara, 2006

TEME PENTRU LUCRĂRI DE LICENŢĂ IULIE 2016

Conf.dr.ing. Tiberiu Marius Karnyanszky
1-2. Aplicaţie web - cabinet medical / kinetoterapie / stomatologie / farmacie
3-4. Aplicaţie web - soluţie CMS
5-6. Aplicaţie web - tehnologie clasică PHP+MySQL
7-10. Aplicaţie e-Learning
11-12. Conducerea proceselor (tehnologice, economice, de decizie etc.) folosind calculatorul / dispozitive mobile
13-15. Teme la alegere

Lect.dr. Angela Simona Apostol
1. Simularea reţelelor de calculatoare cu Packet Tracer
2. Cloud and Virtualization
3. Cloud-Storage Management
4. Administrarea serverelor de date cu Windows Server
5. Realizarea aplicaţiilor Web cu diverse tehnologii
6-15. Teme la alegere

Lect.dr. Alexandra Emilia Fortiş
1-2. Medii de simulare pentru dinamica zborului integrabile cu OCTAVE/FreeMath/Scilab
3-4. Standarde matematice (MathML, OMDoc, OpenMATH) şi integrarea lor în aplicaţii
5-6. Integrare materiale educaţionale GeoGebra în site-uri web
7. Metode numerice de prelucrare a imaginilor
8. Tehnologii SmartBoard pentru creare de materiale educaţionale
9-10. Modelarea proceselor şi tehnologiilor SMART
11-15. Teme la propunerea studenţilor

Lect.dr. Florentina Anica Pintea
1-3. Aplicaţii web realizate cu diverse tehnologii (WordPress, Smarty, Joomla)
4. Aplicaţie web realizată cu ajutorul triadei PHP, MySQL, Apache
5-6. Gestionarea unei firme utilizând mediul Access
7-8. Aplicaţii pentru dispozitive mobile
9-10. Prelucrarea imaginilor în Java
11-15. Teme propuse de studenţi

INDICAŢII PRIVIND LUCRAREA DE LICENŢĂ

  • Descarcă ghidul de întocmire a lucrării de licenţă: descarcă.

Citiţi şi: Licenţă feb 2016 | sep 2015 | iul 2015 | feb 2015 | sep 2014 | iul 2014 | feb 2014 | sep 2013 | iul 2013 | feb 2013 | feb 2012