Exmatriculări 2021-2022
decizie | listă studenți
Completare HC taxe scolarizare 2021-2022
Act aditional nr. 1/10.09.2021 Vezi
Rezultate ADMITERE 2021
Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea septembrie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Licență, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Master, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Web design:
FCIA

Administrare web:
Florentina Pintea

Despre site


Licenţă - IULIE 2018

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Examenele de finalizare a studiilor la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată (FCIA) a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara (UTT) se desfăşoară potrivit criteriilor generale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (OMENCS 6125/2016 modificat prin OMEN 5643/2017) şi reglementărilor proprii ale universităţii (Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara).

1.2. Finalizarea studiilor universitare de licenţă la FCIA se realizează prin examen de licenţă, care are două componente de bază, cu notare distinctă:
a. evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (5 credite) - scris;
Scala de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu reprezintă reluarea integrală a examenelor susţinute pe parcursul anilor de studii. Scopul acestei componente a examenului de licenţă este acela de a aprecia în ce măsură absolvenţii şi-au însuşit cunoştinţele teoretice primite în procesul instructiv, precum şi modul de aplicare în practică a acestora.
b. prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (5 credite) - oral.
Scopul lucrării de licenţă este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

1.3. Finalizarea studiilor universitare de master la FCIA se realizează prin examen de disertaţie, care constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie - oral, prin care se evaluează cunoştinţele fundamentale şi de specialitate ale masteranzilor (10 credite).
Scopul lucrării de disertaţie este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

1.4. Absolvenţii care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de licenţă/disertație se pot înscrie într-o sesiune ulterioară în vederea susţinerii acestuia, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente.

1.5. Candidaţii la examenul de licenţă prezintă la înscriere, pe lângă celelalte documente, un Certificat de competenţă lingvistică pentru comunicarea de specialitate într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de departamentul de profil din Universitatea “Tibiscus” din Timişoara.

1.6. Lucrarea de licenţă/disertaţie poate avea conducător ştiinţific numai cadre didactice titulare, având cel puţin titlul de lector universitar şi care sunt doctori. În cazuri deosebite, cu aprobarea Consiliului facultăţii, lucrarea poate avea doi conducători ştiinţifici.

1.7. FCIA încurajează participarea de conducători ştiinţifici de la universităţi partenere din Uniunea Europeană, cu care facultatea are acorduri în vigoare.

1.8. Conducătorii ştiinţifici sunt obligaţi să asigure o cooperare continuă cu candidaţii, pe tot parcursul elaborării lucrării de licenţă/disertaţie. Candidaţii trebuie să aleagă tema şi conducătorul lucrării de licenţă/disertaţie, cu cel puţin două semestre înainte de data examenului de licenţă/disertaţie.

1.9. Cerinţele privind conţinutul lucrării şi reperele privind discuţiile asupra conţinutului lucrării se vor aduce la cunoştinţa candidatului de către conducătorul ştiinţific, pe baza graficului privind elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie, care va fi semnat de conducătorul ştiinţific şi de candidat şi se va depune în dosarul de licenţă/disertaţie.


II. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

2.1. Examenul de licenţă este organizat în două sesiuni anuale: vară (iulie) şi iarnă (februarie).

2.2. În situaţii deosebite, Conisliul facultăţii poate propune, iar Senatul universitar poate aproba, organizarea şi desfăşurarea unei sesiuni de licenţă în luna septembrie.

2.3. (a) În conformitate cu planurile de învăţământ după care au studiat absolvenţii promoţiei 2018, Consiliul facultăţii aprobă tematica disciplinelor la care se susţin examenele care se aduce la cunoştinţa studenţilor prin afişare. Această tematică este valabilă pentru toţi absolvenţii studiilor organizate pe baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
(b) Pentru absolvenţii promoţiilor anterioare, organizate în baza Legii Învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tematica disciplinelor este aceeaşi cu a promoţiei în care au încheiat studiile.

2.4. Temele lucrărilor de licenţă sunt stabilite de departament pe baza propunerilor conducătorilor ştiinţifici şi sunt aprobate de Consiliul facultăţii.

2.5. Consiliul facultăţii stabileşte componenţa nominală a Comisiei de licenţă, care se avizează de Senatul universitar şi se aprobă de Rectorul universităţii. Conform legislaţiei în vigoare, la FCIA comisia este formată din cadre didactice proprii şi poate fi completată cu cadre didactice asociate sau invitate.

2.6. La susţinerea lucrării de licenţă participarea conducătorului ştiinţific al lucrării este obligatorie.


III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE LICENŢĂ

3.1. Înscrierea la examenul de licenţă se face pe bază de cerere scrisă, depusă la secretariatul facultăţii de fiecare absolvent cu cel puţin 5 zile înaintea examenului. Se pot înscrie la examen doar candidaţii care au îndeplinit în totalitate cerinţele prevăzute în planul de învăţământ al specializării, respectarea acestei condiţii fiind în sarcina secretariatului facultăţii. Pentru candidaţii din afara FCIA, respectarea acestei condiţii cade în sarcina şi răspunderea universităţii respective.
3.2. Cu cel puţin 5 zile înainte de data la care este programată desfăşurarea examenului se depun la secretariat, personal (pentru absolvenţii FCIA) sau prin delegat (pentru absolvenţii din afara FCIA):
- cererea de înscriere la examenul de licenţă;
- lucrarea de licenţă, conţinând referatul cu aviz favorabil al conducătorului ştiinţific şi declaraţia pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, însoţită de un CD/DVD conţinând lucrarea în format .DOC sau .PDF (ori echivalente);
- un dosar plic conţinând următoarele acte:
* certificat de naştere, în copie conformă cu originalul;
* diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original;
* certificat de competenţă lingvistică;
* supliment la diplomă (sau foaie matricolă pentru absolvenţii mai vechi);
* chitanţă de plată a taxei de înscriere şi a taxei de întocmire a dosarului;
* două fotografii tip ¾;
* graficul privind elaborarea lucrării de licenţă, semnat de conducătorul ştiinţific şi de candidat.

3.3. În intervalul de timp dintre depunerea dosarelor şi preziua susţinerii examenului, comisia de examen procedează la verificarea, prin sondaj sau în totalitate, a lucrărilor depuse, folosind softul anti-plagiat al universităţii. Rezultatul acestei verificări se consemnează într-un Proces-verbal întocmit de secretarul comisiei şi avizat de preşedintele comisiei.

3.4. La examenul de licenţă pot participa absolvenţi proprii, din promoția curentă sau promoțiile anterioare.

IV. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ PENTRU ABSOLVENŢII PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ INFORMATICĂ

4.1. Examenul de licenţă se desfăşoară în două etape:
1) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – prin proba teoretică.
2) prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
La fiecare probă, media minimă de promovare este 5 (cinci).

4.2. Probele menţionate la articolul anterior se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului.

4.3. Pe baza susţinerii lucrării în faţa comisiei comisia acordă nota finală. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, nota finală fiind media aritmetică a acestora, cu două zecimale, fără rotunjire.

4.4. Media finală a examenului de licenţă reprezintă media aritmetică între nota de la proba teoretică şi nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă. Media minimă de promovare a examenului de licenţă este 6 (şase). În cazul în care absolventul nu obţine media de promovare a licenţei de minim 6, la repetarea examenului de licenţă se susţine examen la proba cu nota cea mai mică.

4.5. Candidaţii care nu au promovat proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu au dreptul de a participa la susţinerea lucrării de licenţă.

4.6. Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise, se depun la secretariatul facultăţii în termenul prevăzut de calendarul licenţei şi se soluţionează conform aceluiaşi calendar, de către comisia de contestaţii.


V. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ PENTRU ABSOLVENŢI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE LUNGĂ DURATĂ ÎN SPECIALIZAREA INFORMATICĂ

5.1. Examenul de licenţă se desfăşoară în două etape:
1) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – prin proba teoretică.
2) prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
La fiecare probă, media minimă de promovare este 5 (cinci).

5.2. Probele menţionate la articolul anterioar se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului.

5.3. Pe baza susţinerii lucrării în faţa comisiei comisia acordă nota finală. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, nota finală fiind media aritmetică a acestora, cu două zecimale, fără rotunjire.

5.4. Media finală a examenului de licenţă reprezintă media aritmetică între nota de la proba teoretică şi nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă. Media minimă de promovare a examenului de licenţă este 6 (şase). În cazul în care absolventul nu obţine media de promovare a licenţei de minim 6, la repetarea examenului de licenţă se susţine examen la proba cu nota cea mai mică.

5.5. Candidaţii care nu au promovat proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu au dreptul de a participa la susţinerea lucrării de licenţă.

5.6. Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise, se depun la secretariatul facultăţii în termenul prevăzut de calendarul licenţei şi se soluţionează conform aceluiaşi calendar, de către comisia de contestaţii.


VI. PLANIFICAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

6.1. Pentru sesiunea iulie 2018, perioada desfăşurării examenului de licenţă este 12-13.07.2018. Pentru sesiunea februarie 2019 (şi, eventual, septembrie 2018) data se va stabili de Consiliul facultăţii FCIA şi se va aproba de Senatul universitar.

VII. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

7.1. (a) Examenul de disertaţie este organizat în două sesiuni anuale vară (iulie) şi iarnă (februarie).
(b) În situaţii deosebite, Consiliul facultăţii poate propune, iar Senatul universitar poate aproba, organizarea şi desfăşurarea unei sesiuni de disertaţie în luna septembrie.

7.2. Temele lucrărilor de disertaţie sunt stabilite de departament pe baza propunerilor conducătorilor ştiinţifici şi sunt aprobate de Consiliul facultăţii.

7.3. Se pot prezenta la examenul de disertaţie absolvenţii masteratului "Administrarea sistemelor distribuite" / "Web-design" de la FCIA, promoţia curentă sau promoţii anterioare.

7.4. Consiliul facultăţii stabileşte componenţa nominală a Comisiei de disertaţie, care se avizează de Senatul universitar şi se aprobă de Rectorul universităţii. Conform legislaţiei în vigoare, la UTT, comisia este formată din cadre didactice proprii şi poate fi completată cu cadre didactice asociate sau invitate.

7.5. La susţinerea lucrării de disertaţie participarea conducătorului ştiinţific al lucrării este obligatorie.


VIII. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

8.1. Înscrierea la examenul de disertaţie se face pe bază de cerere scrisă, depusă la secretariatul facultăţii de fiecare absolvent cu cel puţin 5 zile înaintea examenului. Se pot înscrie la examen doar candidaţii care au îndeplinit în totalitate cerinţele prevăzute în planul de învăţământ al programului de studii, respectarea acestei condiţii fiind în sarcina secretariatului facultăţii.

8.2. Cu cel puţin 5 zile înainte de data la care este programată desfăşurarea examenului se depun la secretariat:
- cererea de înscriere la examenul de disertaţie;
- lucrarea de disertaţie, însoţită de referatul cu aviz pozitiv al conducătorului ştiinţific şi de declaraţia pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării;
- un CD/DVD conţinând lucrarea în format .DOC sau .PDF (ori echivalente);
- un dosar plic conţinând următoarele acte:
* certificat de naştere, în copie conformă cu originalul;
* diplomă de licenţă sau echivalentă cu aceasta, în original;
* suplimentul la diplomă;
* chitanţa de plată a taxei de înscriere şi a taxei de întocmire a dosarului;
* două fotografii tip ¾;
* graficul privind elaborarea lucrării de disertaţie, semnat de conducătorul ştiinţific şi de candidat.

8.3. În intervalul de timp dintre depunerea dosarelor şi preziua susţinerii examenului, comisia de examen procedează la verificarea, prin sondaj sau în totalitate, a lucrărilor depuse, folosind softul anti-plagiat al universităţii. Rezultatul acestei verificări se consemnează într-un Proces-verbal întocmit de secretarul comisiei şi avizat de preşedintele comisiei.


IX. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

9.1. Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

9.2. La examenul de disertaţie candidatul trebuie să obţină media de minim 6 (şase).

9.3. Pe baza susţinerii lucrării în faţa comisiei comisia acordă nota finală. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, nota finală fiind media aritmetică a acestora.

9.4. Conform prevederilor legale, rezultatul obţinut la susţinerea lucrării de disertaţie (probă orală) nu poate fi contestat.


X. PLANIFICAREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

10.1. Pentru sesiunea iulie 2018, data desfăşurării examenului de disertaţie este 14.07.2018. Pentru sesiunea februarie 2019 (şi, eventual, septembrie 2018) data se va stabili de Consiliul facultăţii FCIA şi se va aproba de Senatul universitar.


XI. ELIBERAREA DIPLOMELOR

11.1. Absolvenţilor care au promovat examenul de licenţă/master li se eliberează Diploma de licenţă/Diploma de master. Diploma de licenţă/master va fi însoţită de Suplimentul la diplomă. Până la eliberarea diplomei de licenţă/master, absolventul beneficiază de o adeverinţă care să ateste promovarea examenului de licenţă/master.

11.2. Absolvenţilor care nu au promovat examenul de licenţă/master sau care nu s-au prezentat la licenţă, li se eliberează, la cerere, un Certificat de studii.

Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din 31.01.2018.

CODUL DE CONDUITĂ AL CADRELOR DIDACTICE ([ descarcă ])

COMISIA DE EXAMEN DE LICENŢĂ IULIE 2018 ([ descarcă ])

Comisia de examen:
Preşedinte:
Conf.univ.dr. Tiberiu-Marius Karnyanszky
Membri:
Conf.univ.dr. Laurenţiu Dan Lacrămă
Conf.univ.dr. Alin Daniel Munteanu
Lect.univ.dr. Florentina Anica Pintea
Secretar:
Lect.univ.dr. Olivia Anne Marie Vale

Comisia de contestaţii:
Membri:
Lect.univ.dr. Alexandra Emilia Fortiș
Lect.univ.dr. Ramona Vasilescu – Facultatea de Ştiinţe Economice

CALENDARUL LICENŢEI IULIE 2018

Vineri 06.07.2018
09:00-12:00 - depunerea la secretariat a Dosarului complet de licenţă
- depunerea la secretariat a lucrării de licenţă, cu referatul cadrului didactic şi cu declaraţia privind originalitatea conţinutului lucrării
18:00-19:00 - examen de competenţă lingvistică
19:00 - afişarea tabelelor cu planificarea probei teoretice ([ descarcă ])
Joi 12.07.2018
17:00-18:00 - examen de competenţă lingvistică
17:00-18:00 – susţinerea probei teoretice
20:00 - afişarea rezultatelor probei teoretice ([ descarcă ])
- afişarea tabelelor cu planificarea susţinerii lucrării de licenţă ([ descarcă ])
20:00-21:00 - depunere contestații
Vineri 13.07.2018
08:00-09:00 - depunere contestații
09:00-11:00 - soluționare contestații ([ descarcă ])
09:00-21:00 – susţinerea lucrării de licenţă
21:00 - afişarea rezultatelor examenului de licenţă ([ descarcă ])
Luni 16.07.2018
12:00-15:00 – absolvenţii care au promovat examenul de licenţă pot ridica de la secretariatul facultăţii Adeverinţa care ţin loc de Diplomă de licenţă, până la eliberarea acesteia.

Anexa: DISCIPLINE PENTRU EXAMENUL DE CUNOŞTINŢE FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE (absolvenţi L. 1/2011)

1. ALGORITMI, PROGRAMARE ŞI STRUCTURI DE DATE
- Structuri de control în pseudocod;
- Tipuri de date în C;
- Constante şi variabile în C;
- Operatori în C;
- Controlul execuţiei programelor în C;
- Instrucţiuni; structura programelor C; funcţii; comunicarea între funcţii;
- Convenţia de apel C;
- Pointeri; aritmetica pointerilor; tablori de pointeri; pointeri la funcţii;
- Structuri; pointeri la structuri; tablouri de structuri; structuri cu autoreferire;
- Tehnici de implementare a listelor liniare;
- Structura de date de tip listă liniară dublu înlănţuită;
- Structura de date de tip stivă;
- Structura de date de tip coadă;
- Structuri arborescente.

2. BAZE DE DATE
- Bazele de date în aplicaţii comerciale
- Proiectarea sistemelor de gestiune a bazelor de date
- Limbajul SQL (dialectul MySQL)
- Accesarea datelor
- Optimizarea bazelor de date

3. PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE (JAVA)
- Noţiuni fundamentale de programare obiectuală
- Atomii limbajului Java
- Obiecte şi clase
- Pachete de clase
- Interfeţe
- Manipularea excepţiilor
- Aplicaţii Java în paginile Web
- Multitasking
- Java 2
- Multimedia
- Animaţia Java

4. SISTEME DE OPERARE (UNIX)
- Sistemul de operare MS-DOS; structura şi lansarea sistemului de operare; harta memoriei RAM; sistemul de întreruperi la PC-uri ; structura logică a unui disc MS-DOS ; specificarea fişierelor MS-DOS; intrări/ieşiri standard şi nestandard, filtre; principale comenzi MS-DOS; sistemul de operare Unix;
- Definirea conceptului de sistem de operare; structura unui sistem de operare; interfaţa externă; funcţiile interfeţei interne şi nucleului; tratarea întreruperilor şi derutărilor;
- Gestiunea memoriei; tipuri de memorie; gestionarea memoriei operative în sistemele cu monoprogramare; gestionarea memoriei operative în sistemele cu multiprogramare; memoria virtuală; structura şi gestiunea memoriei la PC-uri;
- Gestiunea proceselor; principiile gestiunii proceselor; specificarea execuţiei concurente; comunicarea între procese prin variabile comune; comunicarea între procese prin mesaje;
- Particularităţile programării în timp real prin limbaje concurente de nivel înalt; întreruperi; priorităţi; metodologie de elaborare a programelor în timp real;
- Alte facilităţi utile programării în timp real; intrări/ieşiri la nivel scăzut; detectarea şi tratarea excepţiilor; accesul direct la timpul real.

BIBLIOGRAFIE
[1] Chan M.C.; Griffith W.S.; Iasi F.A. – 1001 de secrete Java, Editura Teora, Bucureşti, 2000;
[2] Connolly T.; Begg C.; Strachan A. – Baze de date, Editura Teora, Bucureşti, 2001;
[3] DuBois P. – MySQL, Editura Teora, Bucureşti, 2000;
[4] Iordan, V. – Algoritmi şi programare în C, Editura Eurostampa, Timişoara, 2006;
[5] Karnyanszky, T.M.; Lacrămă, D.L. – Baze de date-teorie şi aplicaţii, Editura Mirton Timişoara, 2003;
[6] Kernighan, B.; Ritchie D. – The C programming language, 2nd ed., Prentice Hall, 1988;
[7] Lacrămă, L.D. – Programarea orientată pe obiecte, Editura Helicon, Timişoara, 1999;
[8] Lacrămă, D.L.; Karnyanszky, T.M.; Deac, M. – Baze de date comerciale, Editura Mirton Timişoara, 2004;
[9] Lalani S.; Jamsa K. – Java-Biblioteca programatorului, Editura All, Timişoara, 1977
[10] Lemay L.; Cadenhead R. – Java 2 fără professor, Editura Teora, Bucureşti, 2001;
[11] Luca, L.; Despi, I. – Sisteme de operare, Editura Mirton, Timişoara, 1999;
[12] Luca, L.; Streian, V. – Unix, Editura Mirton, Timişoara, 2005;
[13] Norton P.; Stanek W. – Limbajul Java, Editura Teora, Bucureşti, 1997;
[14] Pascu C.; Pascu A. – Dialecte SQL, Editura Tehnică, Bucureşti, 2002;
[15] Popovici, P. – Structuri de date liniare şi arborescente, Editura Eubeea, 2000, 2003;
[16] Popovici, P. – Structuri de date liniare şi arborescent în C, Editura Eubeea, 2006;
[17] Sops D.; Vasilescu R. – Practica programării bazelor de date din limbaje de nivel înalt, Editura Eubeea, Timişoara, 1998;
[18] Streian, V.; Luca, L. – Sistemul de operare Unix, Editura Mirton, Timişoara, 1998;

Anexa: DISCIPLINE PENTRU EXAMENUL DE CUNOŞTINŢE FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE (absolvenţi L. 84/1995)

1. ALGORITMI
- Tipuri de date: tipuri fundamentale, tipuri definite de utilizator; structuri de date; tipuri de structuri de date; structuri recursive de date;
- Metode de programare: metoda Backtracking (descriere si aplicabilitate, implementare iterativa si recursiva, complexitate, exemple), metoda Divide et Impera (descriere si aplicabilitate, complexitate, exemple), metoda Greedy (descriere si aplicabilitate, complexitate, exemple si contraexemple);
- Sortarea tablourilor: algoritmul de sortare prin inserţie, algoritmul de sortare prin inserţie binară, algoritmul de sortare prin selecţie, algoritmul de sortare Bubblesort, algoritmul de sortare shakersort;
- Tehnici de reprezentare a matricilor rare; operaţii simple cu matrici rare;
- Operaţii cu polinoame;

2. STRUCTURI DE DATE
- Tehnici de implementare a listelor liniare;
- Crearea listelor liniare simplu înlănţuite, ordonate;
- Structura de date de tip listă liniară dublu înlănţuită;
- Structura de date de tip stivă, implementată prin tipul tablou sau prin tipul pointer;
- Structura de date de tip coadă, implementată prin tablou circular sau cu ajutorul tipului pointer cu element cap de listă;
- Reprezentarea grafică a structurilor arborescente;
- Reprezentarea structurilor arborescente prin pointeri multipli;
- Construirea şi reprezentarea grafică a unui arbore binar cu n noduri, de înălţime minimă;
- Arbori binari ordonaţi, creare şi vizualizare;
- Tehnici de căutare în arbori binari ordonaţi, implementaţi prin referinţe multiple;
- Suprimarea unui nod dintr-un arbore binar ordonat, implementat prin referinţe multiple.

3. LIMBAJUL C
- Tipuri de date;
- Constante şi variabile;
- Operatori;
- Controlul execuţiei programelor;
- Instrucţiuni; structura programelor C; funcţii; comunicarea între funcţii;
- Convenţia de apel C;
- Pointeri; aritmetica pointerilor; tablori de pointeri; pointeri la funcţii;
- Structuri; pointeri la structuri; tablouri de structuri; structuri cu autoreferire.

BIBLIOGRAFIE
[1] Iordan V., Algoritmi şi programare în C, Editura Eurostampa, Timişoara, 2006;
[2] Popovici, P., Structuri de date liniare şi arborescent în C, Editura Eubeea, 2006;
[3] Popovici, P., Structuri de date liniare şi arborescente, Editura Eubeea, 2000, 2003;
[4] Cucu L., Fundamentele limbajelor de programare, Suport de curs;
[5] Kernighan B., Ritche D., The C programming language, 2nd ed., Prentice Hall, 1988.
[6] V. Negru (coordonator) şi colectiv UVT – Teste grilă pentru examenul de licenţă, Informatică, Editura Mirton, Timişoara, 2006

INDICAŢII PRIVIND LUCRAREA DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE

  • Descarcă ghidul de întocmire a lucrării de licenţă/disertaţie: descarcă.

TEME PENTRU LUCRĂRI DE LICENŢĂ IULIE 2018

Conf.dr.ing. Tiberiu Marius Karnyanszky
1-2. Aplicaţie web - cabinet medical / kinetoterapie / stomatologie / farmacie
3-4. Aplicaţie web - soluţie CMS
5-6. Aplicaţie web - tehnologie clasică PHP+MySQL
7-8. Conducerea proceselor (tehnologice, economice, de decizie etc.) folosind calculatorul / dispozitive mobile
9-10. Teme la alegere

Conf.dr.ing. Laurenţiu Dan Lacrămă
1-2. Aplicaţii/jocuri interactive în Java
3. Baze de date comerciale
4. Baze de date multimedia
5. Prelucrarea imaginilor în Java
6. Multimedia în Java
7. Programarea dispozitivelor mobile
8-10. Teme la alegere

Conf.dr. Alin Daniel Munteanu
1. Aplicaţii şi tehnologii pentru sisteme mobile
2. Tehnologii de securitate pentru sisteme mobile
3. Tehnologii de securitate în cadrul reţelelor de calculatoare
4. Securitatea datelor în sisteme cloud
5. Audit şi monitorizare în securitatea informatică
6. Aplicaţii ale dispozitivelor mobile într-o firmă de distribuţie
7. Baze de date utilizate în sistemele informatice geografice
8-10. Teme la alegere

Lect.dr. Angela Simona Apostol
1. Simularea reţelelor de calculatoare cu Packet Tracer
2. Cloud and Virtualization
3. Cloud-Storage Management
4. Administrarea serverelor de date cu Windows Server
5. Realizarea aplicaţiilor Web cu diverse tehnologii
6-10. Teme la alegere

Lect.dr. Alexandra Emilia Fortiş
1-2. Medii de simulare pentru dinamica zborului integrabile cu OCTAVE/FreeMath/Scilab
3-4. Standarde matematice (MathML, OMDoc, OpenMATH) şi integrarea lor în aplicaţii
5-6. Integrare materiale educaţionale GeoGebra în site-uri web
7. Metode numerice de prelucrare a imaginilor
8. Tehnologii SmartBoard pentru creare de materiale educaţionale
9. Modelarea proceselor şi tehnologiilor SMART
10. Temă la propunerea studenţilor

Lect.dr. Florentina Anica Pintea
1-3. Aplicaţii web realizate cu diverse tehnologii (WordPress, Smarty, Joomla)
4. Aplicaţie web realizată cu ajutorul triadei PHP, MySQL, Apache
5. Gestionarea unei firme utilizând mediul Access
6-7. Aplicaţii pentru dispozitive mobile
8-9. Prelucrarea imaginilor în Java
10. Temă propusă de studenţi

Lect.dr. Olivia Anne Marie Vale
1. Continuitatea uniformă şi continuitatea punctuală a unei funcţii reale studiate cu ajutorul calculatorului
2. Metode de aproximare a valorilor proprii ale unei matrice
3. Algoritmi de optimizare multicriterială cu aplicaţii
4. Metode de optimizare neliniară cu aplicaţii la probleme de echilibru şi teoria jocurilor
5. Optimizare matematică. Condiţii de optimalitate şi dualitate
6. Aplicaţie pentru interpretarea statistică a chestionarelor de calitate în universităţi
7-10. Teme la alegere

Lect.dr. Diana Iovanovici
1-5. Aplicaţii web realizate cu diverse tehnologii

Lect.dr. Ramona Violeta Vasilescu
1. Proiectarea și implementarea unui sistem informatic pentru evidența stocurilor și a producției în curs de execuție
2. Proiectarea și implementarea unui sistem informatic pentru evidența salarizării personalului
3. Proiectarea și implementarea unui sistem informatic pentru contabilitatea datoriilor
4. Proiectarea și implementarea unui sistem informatic pentru gestionarea amortizărilor
5. Proiectarea și implementarea unui sistem informatic pentru evidența clienților și furnizorilor

Citiţi şi: Licenţă sep 2017 | iul 2017 | sep 2016 | feb 2016 | sep 2015 | iul 2015 | feb 2015 | sep 2014 | iul 2014 | feb 2014 | sep 2013 | iul 2013 | feb 2013 | feb 2012