Exmatriculări 2021-2022
decizie | listă studenți
Completare HC taxe scolarizare 2021-2022
Act aditional nr. 1/10.09.2021 Vezi
Rezultate ADMITERE 2021
Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea septembrie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Licență, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Master, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Web design:
FCIA

Administrare web:
Florentina Pintea

Despre site


Licenţă - SEPTEMBRIE 2015

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Examenul de licenţă la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată (FCIA) a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara se desfăşoară potrivit criteriilor generale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi reglementărilor proprii ale universităţii.

1.2. Finalizarea studiilor universitare de licenţă la FCIA se realizează prin examen de licenţă, care are două componente de bază, cu notare distinctă:
a. evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (15 credite) - scris;
b. prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (15 credite) - oral.

1.3. Scala de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu reprezintă reluarea integrală a examenelor susţinute pe parcursul anilor de studii. Scopul acestei componente a examenului de licenţă este acela de a aprecia în ce măsură absolvenţii şi-au însuşit cunoştinţele teoretice primite în procesul instructiv, precum şi modul de aplicare în practică a acestora.

1.4. Scopul lucrării de licenţă este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

1.5. Absolvenţii care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de licenţă se pot înscrie într-o sesiune ulterioară în vederea susţinerii acestuia, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente.

1.6. Candidaţii la examenul de licenţă prezintă la înscriere, pe lângă celelalte documente, un Certificat de competenţă lingvistică pentru comunicarea de specialitate într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de departamentul de profil din Universitatea “Tibiscus” din Timişoara, sau de o altă instituţie specializată, conform regulamentului privind examenele de finalizare a studiilor în universitate.

1.7. Lucrarea de licenţă poate avea conducător ştiinţific numai cadre didactice titulare, având cel puţin titlul de lector universitar şi care sunt doctori sau doctoranzi. Lucrarea poate avea doi conducători ştiinţifici, caz în care cel puţin unul este titular de curs şi deţine titlul de doctor sau doctorand.

1.8. FCIA încurajează participarea de conducători ştiinţifici de la universităţi partenere din Uniunea Europeană, cu care facultatea are acorduri în vigoare.

1.9. Conducătorii ştiinţifici sunt obligaţi să asigure o cooperare continuă cu candidaţii, pe tot parcursul elaborării lucrării de licenţă. Candidaţilor li se recomandă să aleagă tema şi conducătorul lucrării de licenţă, cu cel puţin două semestre înainte de examenul de licenţă.

1.10. Cerinţele privind conţinutul lucrării şi reperele privind discuţiile asupra conţinutului lucrării se vor aduce la cunoştinţa candidatului de către conducătorul ştiinţific, pe baza graficului privind elaborarea lucrării de licenţă, care va fi semnat de conducătorul ştiinţific şi de candidat şi se va depune în dosarul de licenţă.

II. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

2.1. Examenul de licenţă este organizat în două sesiuni anuale:
- vară (iulie);
- iarnă (februarie).

2.2. În situaţii deosebite, Conisliul facultăţii poate propune, iar Senatul universitar poate aproba, organizarea şi desfăşurarea unei sesiuni de licenţă în luna septembrie 2014.

2.3. (a) În conformitate cu planurile de învăţământ după care au studiat absolvenţii promoţiei 2014, Consiliul facultăţii aprobă tematica disciplinelor la care se susţin examenele (Anexa 1), iar după avizarea lor de către Senat, se aduc la cunoştinţa studenţilor prin afişare.
(b) Pentru absolvenţii altor promoţii, inclusiv pentru absolvenţii promoţiilor anterioare, organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tematica disciplinelor este aceeaşi cu a promoţiei în care au încheiat studiile.

2.4. Temele lucrărilor de licenţă sunt stabilite de departament pe baza propunerilor conducătorilor ştiinţifici şi sunt aprobate de Consiliul facultăţii.

2.5. Consiliul facultăţii stabileşte componenţa nominală a Comisiei de licenţă (Anexa 2), care se avizează de Senatul universitar şi se aprobă de Rectorul universităţii. Conform legislaţiei în vigoare, la FCIA comisia este formată din cadre didactice proprii şi poate fi completată cu cadre didactice asociate sau invitate.

2.6. La susţinerea lucrării de licenţă participarea conducătorului ştiinţific al lucrării este obligatorie.

III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE LICENŢĂ

3.1. (a) Înscrierea la examenul de licenţă se face pe bază de cerere scrisă, depusă la secretariatul facultăţii de fiecare absolvent cu cel puţin 5 zile înaintea examenului. Se pot înscrie la examen doar candidaţii care au îndeplinit în totalitate cerinţele prevăzute în planul de învăţământ al specializării, respectarea acestei condiţii fiind în sarcina secretariatului facultăţii. Pentru candidaţii din afara FCIA, respectarea acestei condiţii cade în sarcina şi răspunderea universităţii respective.
(b) Înscrierea la examenul de licenţă a candidaţilor din afara FCIA se face de către un reprezentant al universităţii respective, care va înainta secretariatului FCIA lista nominală a candidaţilor, dosarele acestora completate conform prevederilor art. 3.2 şi lucrarea de licenţă cu referatul conducătorului ştiinţific. Acestora li se va ataşa o fotocopie a paginii din Monitorul Oficial care atestă acreditarea/autorizarea respectivului program de studii precum şi o fotocopie a acordului încheiat între cele două universităţi.

3.2. Cu cel puţin 5 zile înainte de data la care este programată desfăşurarea examenului se depun la secretariat, personal (pentru absolvenţii FCIA) sau prin delegat (pentru absolvenţii din afara FCIA):
-cererea de înscriere la examenul de licenţă;
-lucrarea de licenţă, însoţită de referatul conducătorului ştiinţific şi de declaraţia pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării;
-un dosar plic conţinând următoarele acte:
* certificat de naştere, în copie legalizată;
* diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original;
* certificat de competenţă lingvistică;
* supliment la diplomă (sau foaie matricolă pentru absolvenţii mai vechi);
* chitanţă de plată a taxei de înscriere şi a taxei de întocmire a dosarului;
* două fotografii tip ¾;
* numai pentru absolvenţii proveniţi din afara FCIA, dosarul va cuprinde suplimentul la diplomă, completat conform prevederilor legale, eliberat de instituţia de unde provine, în 2 exemplare;
* numai pentru absolvenţii proveniţi din cadrul FCIA, dosarul va cuprinde graficul privind elaborarea lucrării de licenţă, semnat de conducătorul ştiinţific şi de candidat.

3.3. La examenul de licenţă pot participa:
-absolvenţi proprii;
-absolvenţi care provin de la instituţii de învăţământ superior şi/sau programe de studii care au intrat în lichidare;
-absolvenţi care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu;
-absolvenţi care provin de la o altă instituţie de învăţământ superior acreditată.

3.4. Pot susţine examen de licenţă:
-absolvenţi de învăţământ superior ai programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu;
-absolvenţi care au promovat examenul de selecţie, potrivit prevederilor art. 3.6.

3.5. În situaţia în care la examenul de licenţă se înscriu absolvenţi care provin de la alte instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu, lucrarea de licenţă este însoţită de referatul conducătorului ştiinţific, având aplicată pe pagina referatului ştampila departamentului facultăţii / universităţii de unde provine, precum şi de un referat complementar al unui cadru didactic din FCIA, cu specializare similară.

3.6. Examenul de selecţie este organizat pentru absolvenţii care provin de la alte instituţii de învăţământ superior şi/sau programe de studii care au intrat în lichidare şi care doresc să susţină examenul de licenţă la FCIA. Examenul de selecţie este format din 5 probe scrise iar promovarea examenului este condiţionată de promovarea tuturor celor 5 probe. Examenul de selecţie odată promovat, el este recunoscut în toate sesiunile ulterioare ale examenului de licenţă orgabizat şi desfăşurat în cadrul FCIA.

IV. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

4.1. Examenul de licenţă se desfăşoară în două etape:
1) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – prin proba teoretică.
2) prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
La fiecare probă, media minimpă de promovare este 5 (cinci).

4.2. Pe baza susţinerii lucrării în faţa comisiei şi a notei acordate de conducătorul ştiinţific, comisia acordă nota finală. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, nota finală fiind media aritmetică a acestora, cu două zecimale, fără rotunjire.

4.3. Media finală a examenului de licenţă reprezintă media aritmetică între nota de la proba teoretică şi nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă. Media minimă de promovare a examenului de licenţă este 6 (şase). În cazul în care absolventul nu obţine media de promovare a licenţei de minim 6, la repetarea examenului de licenţă se susţine examen la proba cu nota cea mai mică.

4.4. Candidaţii care nu au promovat proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu au dreptul de a participa la susţinerea lucrării de licenţă.

4.5. Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise, se depun la secretariatul facultăţii în termen de 24 ore de la comunicarea rezultatelor şi se soluţionează în termen de 48 ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor, de către comisia de contestaţii.

4.6. Pentru sesiunea iulie 2015, data desfăşurării examenului de licenţă este 10.07.2015. Pentru sesiunea februarie 2016 (şi, eventual, septembrie 2015) data se va stabili de Consiliul facultăţii FCIA şi se va aproba de Senatul universitar.

V. ELIBERAREA DIPLOMELOR

5.1. Absolvenţilor care au promovat examenul de licenţă li se eliberează Diploma de licenţă. Diploma de licenţă va fi însoţită de Suplimentul la diplomă. Până la eliberarea diplomei de licenţă, absolventul beneficiază de o adeverinţă care să ateste promovarea examenului de licenţă.

5.2. Absolvenţilor care nu au promovat examenul de licenţă sau care nu s-au prezentat la licenţă, li se eliberează, la cerere, un Certificat de studii.

Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din 02.03.2015.

COMISIA DE EXAMEN DE LICENŢĂ SEPTEMBRIE 2015

Comisia de examen:
Preşedinte:
conf.univ.dr. Tiberiu-Marius Karnyanszky – decan
Membri:
conf.univ.dr. Laurenţiu Dan Lacrămă
lect.univ.dr. Angela Simona Apostol
prof.univ.dr. Florin Alexa – Universitatea „Politehnica” din Timişoara
Secretar:
lect. Virgiliu Streian

Comisia de contestaţii:
Membri:
conf.univ.dr. Alin Daniel Munteanu
lect.univ.dr. Ramona Vasilescu – Facultatea de Ştiinţe Economice

CALENDARUL LICENŢEI SEPTEMBRIE 2015

Luni 21.09.2015
09:00-12:00 - depunerea la secretariat a Dosarului complet de licenţă
- depunerea la secretariat a lucrării de licenţă, cu referatul cadrului didactic şi cu declaraţia privind originalitatea conţinutului lucrării
18:00-19:00 - examen de competenţă lingvistică
Joi 24.09.2015
10:00 - afişarea tabelelor cu planificarea probei teoretice şi a susţinerii lucrării de licenţă
Vineri 25.09.2015
09:00 - 10:00 – susţinerea probei teoretice
10:00 - 12:00 – susţinerea lucrării de licenţă
12:00 – afişarea rezultatelor examenului de licenţă descarcă
13:00 - 15:00 – absolvenţii care au promovat examenul de licenţă pot ridica de la secretariatul facultăţii Adeverinţa care ţin loc de Diplomă de licenţă, până la eliberarea acesteia

DISCIPLINE PENTRU EXAMENUL DE CUNOŞTINŢE FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE

1. ALGORITMI, PROGRAMARE ŞI STRUCTURI DE DATE
- Structuri de control în pseudocod;
- Tipuri de date în C;
- Constante şi variabile în C;
- Operatori în C;
- Controlul execuţiei programelor în C;
- Instrucţiuni; structura programelor C; funcţii; comunicarea între funcţii;
- Convenţia de apel C;
- Pointeri; aritmetica pointerilor; tablori de pointeri; pointeri la funcţii;
- Structuri; pointeri la structuri; tablouri de structuri; structuri cu autoreferire;
- Tehnici de implementare a listelor liniare;
- Structura de date de tip listă liniară dublu înlănţuită;
- Structura de date de tip stivă;
- Structura de date de tip coadă;
- Structuri arborescente.

2. BAZE DE DATE
- Bazele de date în aplicaţii comerciale
- Proiectarea sistemelor de gestiune a bazelor de date
- Limbajul SQL (dialectul MySQL)
- Accesarea datelor
- Optimizarea bazelor de date

3. PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE (JAVA)
- Noţiuni fundamentale de programare obiectuală
- Atomii limbajului Java
- Obiecte şi clase
- Pachete de clase
- Interfeţe
- Manipularea excepţiilor
- Aplicaţii Java în paginile Web
- Multitasking
- Java 2
- Multimedia
- Animaţia Java

4. SISTEME DE OPERARE (UNIX)
- Sistemul de operare MS-DOS; structura şi lansarea sistemului de operare; harta memoriei RAM; sistemul de întreruperi la PC-uri ; structura logică a unui disc MS-DOS ; specificarea fişierelor MS-DOS; intrări/ieşiri standard şi nestandard, filtre; principale comenzi MS-DOS; sistemul de operare Unix;
- Definirea conceptului de sistem de operare; structura unui sistem de operare; interfaţa externă; funcţiile interfeţei interne şi nucleului; tratarea întreruperilor şi derutărilor;
- Gestiunea memoriei; tipuri de memorie; gestionarea memoriei operative în sistemele cu monoprogramare; gestionarea memoriei operative în sistemele cu multiprogramare; memoria virtuală; structura şi gestiunea memoriei la PC-uri;
- Gestiunea proceselor; principiile gestiunii proceselor; specificarea execuţiei concurente; comunicarea între procese prin variabile comune; comunicarea între procese prin mesaje;
- Particularităţile programării în timp real prin limbaje concurente de nivel înalt; întreruperi; priorităţi; metodologie de elaborare a programelor în timp real;
- Alte facilităţi utile programării în timp real; intrări/ieşiri la nivel scăzut; detectarea şi tratarea excepţiilor; accesul direct la timpul real.

BIBLIOGRAFIE
[1] Chan M.C.; Griffith W.S.; Iasi F.A. – 1001 de secrete Java, Editura Teora, Bucureşti, 2000;
[2] Connolly T.; Begg C.; Strachan A. – Baze de date, Editura Teora, Bucureşti, 2001;
[3] DuBois P. – MySQL, Editura Teora, Bucureşti, 2000;
[4] Iordan, V. – Algoritmi şi programare în C, Editura Eurostampa, Timişoara, 2006;
[5] Karnyanszky, T.M.; Lacrămă, D.L. – Baze de date-teorie şi aplicaţii, Editura Mirton Timişoara, 2003;
[6] Kernighan, B.; Ritchie D. – The C programming language, 2nd ed., Prentice Hall, 1988;
[7] Lacrămă, L.D. – Programarea orientată pe obiecte, Editura Helicon, Timişoara, 1999;
[8] Lacrămă, D.L.; Karnyanszky, T.M.; Deac, M. – Baze de date comerciale, Editura Mirton Timişoara, 2004;
[9] Lalani S.; Jamsa K. – Java-Biblioteca programatorului, Editura All, Timişoara, 1977
[10] Lemay L.; Cadenhead R. – Java 2 fără professor, Editura Teora, Bucureşti, 2001;
[11] Luca, L.; Despi, I. – Sisteme de operare, Editura Mirton, Timişoara, 1999;
[12] Luca, L.; Streian, V. – Unix, Editura Mirton, Timişoara, 2005;
[13] Norton P.; Stanek W. – Limbajul Java, Editura Teora, Bucureşti, 1997;
[14] Pascu C.; Pascu A. – Dialecte SQL, Editura Tehnică, Bucureşti, 2002;
[15] Popovici, P. – Structuri de date liniare şi arborescente, Editura Eubeea, 2000, 2003;
[16] Popovici, P. – Structuri de date liniare şi arborescent în C, Editura Eubeea, 2006;
[17] Sops D.; Vasilescu R. – Practica programării bazelor de date din limbaje de nivel înalt, Editura Eubeea, Timişoara, 1998;
[18] Streian, V.; Luca, L. – Sistemul de operare Unix, Editura Mirton, Timişoara, 1998;


TEME PENTRU LUCRĂRI DE LICENŢĂ IULIE 2015

Conf.dr.ing. Tiberiu Marius Karnyanszky
1. Aplicaţie web - cabinet medical / stomatologie / farmacie
2. Aplicaţie web - cabinet kinetoterapie
3. Aplicaţie web - evaluarea anuală a personalului
4. Aplicaţie web - magazin virtual realizat în tehnologie clasică PHP+MySQL
5. Aplicaţie web - magazin virtual realizat folosind CMS
6. Aplicaţie e-Learning - Bazele informaticii
7. Aplicaţie e-Learning - Algoritmi şi structuri de date
8. Aplicaţie e-Learning - Algoritmica grafurilor
9. Aplicaţie e-Learning - Limbaje de asamblare
10. Conducerea proceselor (tehnologice, economice, de decizie etc.) folosind calculatorul

Conf.dr.ing. Laurenţiu Dan Lacrămă
1. Aplicaţii/jocuri interactive în Java
2. Baze de date comerciale
3. Baze de date multimedia
4. Prelucrarea imaginilor în Java
5. Multimedia în Java
6. Programarea dispozitivelor mobile
7-10. Teme ropuse de studenţi (4 teme)

Lect.dr. Angela Simona Apostol
1. Configurarea unei reţele de calculatoare într-o întreprindere (mică/mijlocie).
2. Configurarea reţelelor de calculatoare utilizând Packet Tracer.
3. Implementarea unui sistem distribuit de comunicare prin wirelles.
4. Sisteme de securitate pentru reţelele de calculatoare locale.
5. Dezvoltarea şi promovarea site-urilor web-director web.
6. Realizarea şi optimizarea unui sistem de extragere automată a informaţiilor de pe web.
7. Dezvoltarea de aplicaţii software dedicate sistemului medical (medicină generală, stomatologie, farmacie).
8. Aplicaţii informatice gen ”Fişa Electronică a Pacientului” (Electronic Health Record).
9. Joc interactiv pentru terminale mobile - utilizând mecanisme moderne de programare.
10. Temă propusă de studenţi.

Lect. Virgiliu Streian
1. Realizarea unei aplicaţii de magazin virtual în limba română în tehnologia PHP-MySQL-Joomla
2. Realizarea în tehnologia PHP-MySQL-Joomla a site-ului Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată -Universitatea "Tibiscus" Timişoara în limba română şi engleză
3. Realizarea unei aplicaţii client / server TCP cu conexiune
4. Realizarea unei aplicaţii client / server UDP fără conexiune
5. Realizarea unui TOKEN RING bidirecţional de n procese
7-10. 4 teme propuse de studenţi

As.dr. Florentina Anica Pintea
1. Crearea unui site de comerţ online folosind WordPress
2. Realizara şi dezvoltarea unei aplicaţii web utilizând Smarty
3. Gestionarea unei firme folosind mediul Access
4. Program de facturare utilizând limbajul Java
5. Prelucrarea imaginilor în Java
6-10. 5 teme propuse de studenţi

INDICAŢII PRIVIND LUCRAREA DE LICENŢĂ